Thông tin Đề tài

Tên đề tài Sản xuất thử nghiệm chế phẩm hỗ trợ bảo vệ gan từ cây Màn màn vàng
Mã số đề tài UDSXTN.03/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Hoá học
Cơ quan phối hợp Công ty TNHH TM-DV Dược phẩm Bình Phú
Thuộc Danh mục đề tài Dự án Sản xuất thử nghiệm cấp Viện
Họ và tên Phan Nhật Minh
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 30/06/2021
Tổng kinh phí 3.000 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Sản xuất thử nghiệm chế phẩm hỗ trợ bảo vệ gan từ cây Màn màn vàng

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
+ Đã xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho nguyên liệu Màn màn vàng, cao toàn phần, cao bán thành phẩm và chế phẩm HepaDetox.
+ Đã xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm HepaDetox từ Màn màn vàng,
+ Đã đánh giá hiệu quả bảo vệ gan và độ an toàn của cao toàn phần, cao bán thành phẩm và chế phẩm HepaDetox.
+ Đã xác định độ ổn định của chế phẩm là 36 tháng với điều kiện lão hóa cấp tốc.
-    Về ứng dụng: Đã sản xuất thử nghiệm hơn 100.000 viên nang chế phẩm HepaDetox.

Những đóng góp mới

Lần đầu tiên ở Việt Nam, chế phẩm HepaDetox hỗ trợ bảo vệ gan từ Màn màn vàng được sản xuất thành công ở quy mô pilot. Đóng góp thêm khả năng lựa chọn sản phẩm hỗ trợ bảo vệ gan.

Sản phẩm đề tài:

-    Các bài báo đã công bố (liệt kê):
Hepatoprotection and phytochemistry of the Vietnamese herbs Cleome chelidonii and Cleome viscosa stems, Journal of Chemistry, Published: 19 Apr 2021. https://doi.org/10.1155/2021/5578667
-    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
Chế phẩm HepaDetox (tên thương mại: EPADET VIÊN NANG MÀN RI): 2.384 hộp (60 viên nang/hộp), Công ty TNHH TM-DV Dược phẩm Bình Phú.

Ảnh nổi bật đề tài
1642667412451-189.pnminh.png