Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm trạm sạc điện đa năng sử dụng năng lượng mặt trời
Mã số đề tài VAST07.05/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Năng lượng
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Môi trường và Năng lượng (VAST07)
Họ và tên TS. NCVC. Vũ Minh Pháp
Thời gian thực hiện 01/01/2020 - 01/12/2021
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng cấu hình trạm sạc điện đa năng sử dụng năng lượng mặt trời nhằm cung cấp điện chất lượng cao.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng ứng dụng rộng rãi trạm sạc điện đa năng sử dụng năng lượng mặt trời trong điều kiện Việt Nam.
- Nâng cao tiềm lực nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu cho cán bộ trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng năng lượng mặt trời.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Đề tài nghiên cứu áp dụng công nghệ điều khiển lấy điểm công suất cực đại MPPT bằng thuật toán điều khiển thông minh, nghiên cứu ảnh hưởng trạm sạc điện mặt trời nối lưới đến lưới điện phân phối, đánh giá hiệu quả trạm sạc điện mặt trời trong điều kiện thời tiết Việt Nam, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển của các phương tiện xe điện, đảm bảo an ninh năng lượng và hỗ trợ giảm phát thải khí nhà kính.
- Về ứng dụng: Kết quả KHCN của đề tài là tiền đề phát triển các hệ thống trạm sạc điện sử dụng năng lượng mặt trời nhằm cung cấp điện chất lượng cao. Việc nghiên cứu thử nghiệm thành công trạm sạc điện và khả năng mở rộng phạm vi sử dụng trạm sạc điện ở mọi khu vực trong đô thị một cách linh hoạt, góp phần đẩy mạnh hiệu quả hoạt động xe điện tại Việt Nam.
Sản phẩm đề tài:

A. Sản phẩm theo đăng ký
- Hồ sơ báo cáo tổng hợp;
- 01 Trạm sạc điện đa năng sử dụng hệ thống pin mặt trời;
- 01 Bản vẽ thiết kế trạm sạc điện đa năng sử dụng năng lượng mặt trời;
- 01 bài báo tạp chí quốc tế (danh mục SCI-e);
- 01 đào tạo Thạc sĩ.
B. Sản phẩm khác vượt đăng ký
- 01 bài báo tạp chí quốc tế;
- 01 Sở hữu trí tuệ đã được chấp nhận đơn đăng ký;
- 01 Hỗ trợ đào tạo Tiến sĩ.

Những đóng góp mới

Đề tài đã thiết kế công nghệ điều khiển lấy điểm công suất cực đại nhờ việc cải tiến thuật toán P&O bằng thuật toán trí tuệ nhân tạo ANN, nghiên cứu ảnh hưởng trạm sạc điện mặt trời đến lưới điện phân phối, đánh giá hiệu quả trạm sạc điện mặt trời trong điều kiện thời tiết Việt Nam.

Ảnh nổi bật đề tài
1640835367792-182. vu minh phap.jpg