Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu các đặc trưng động lực biển và địa chất tầng nông khu vực tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng phục vụ phân tích nguyên nhân xói lở bờ biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng
Mã số đề tài KHCBTĐ.02/18-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Họ và tên TS. Hoàng Văn Vượng
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 1.500 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Có được các đặc trưng cơ bản về địa chất tầng nông và động lực biển khu vực Bạc Liêu-Sóc Trăng phục vụ xác định nguyên nhân xói lở bờ biển.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
-  Nghiên cứu và đánh giá các đặc điểm địa chất, địa hình địa mạo, xu thế bồi lấp và lắng đọng trầm tích khu vực nghiên cứu.
- Nghiên cứu các đặc trưng động lực biển về sóng, dòng chảy, trầm tích lơ lửng, các đặc điểm về khí tượng hải văn khu vực biển ven bờ Sóc Trăng- Bạc Liêu.
- Nghiên cứu các đặc điểm địa chất tầng nông theo kết quả khảo sát và xử lý phân tích tài liệu địa vật lý.
-Nghiên cứu phân tích tổng hợp các nguyên nhân xói lở bờ biển.
Về ứng dụng: Tổ hợp các phương pháp nghiên cứu mà đề tài lần đầu tiên áp dụng trong nghiên cứu cơ bản để xác định nguyên nhân gây xói lở bờ biển có thể tiến hành áp dụng cho các khu vực khác trên dải ven biển của Việt Nam.    

Khu vực nghiên cứu

Những đóng góp mới

- Xây dựng được Bản đồ đánh giá nguy cơ tổn thương khu vực đới bờ biển Sóc Trăng - Bạc Liêu.
- Xây dựng được Sơ đồ xu hướng vận chuyển và tích tụ trầm tích ven bờ đồng bằng Sông Cửu Long.
- Xây dựng được các sơ đồ về trường dòng chảy triều, Các sơ đồ về trường sóng khu vực ven biển tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng.
- Xây dựng được các mặt cắt địa chất tầng nông theo tài liệu GPR và tài liệu khoan địa chất công trình.
- Xây dụng sơ đồ hệ thống đứt gãy, các mặt cắt cấu trúc mật độ trên khu vực ven biển theo tài liệu trọng lực.
- Xác định được các nguyên nhân cơ bản (nội sinh, ngoại sinh) gây nên hiện tượng xói lở khu vực ven biển Tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu.
- Có được bộ dữ liệu gốc GPR, Trọng lực, Động lực biển, tài liệu khoan Địa chất công trình và kết quả phân tích (số liệu khảo sát trực tiếp trên khu vực nghiên cứu).

 

Địa chỉ ứng dụng

Bộ tài nguyên và môi trường Sở Tài Nguyên môi trường hai tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu, Viện ĐC&ĐVL Biển.

Ảnh nổi bật đề tài
1635221382972-124. hoàng văn vượng.png