Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đa dạng, phân bố và khả năng sử dụng các loài rắn ở Belarus và Việt Nam
Mã số đề tài QTBY01.01/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Cơ quan phối hợp Quỹ Nghiên cứu cơ bản Belarus
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên PGS.TS. Nguyễn Quảng Trường
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Đánh giá được đa dạng loài, hiện trạng và các nhân tố đe dọa và tiềm năng sử dụng các loài rắn ở Belarus và Việt Nam (tập trung vào khu vực rừng thuộc ba tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và Quảng Ninh).

Kết quả chính của đề tài
  • Đã ghi nhận 61 loài rắn ở tỉnh Sơn La, 39 loài rắn ở VQG Ba Vì (Hà Nội). Ghi nhận tổng số 42 loài rắn ở 3 địa điểm khảo sát bổ sung ở miền Bắc Việt Nam. Đã mô tả một loài mới cho khoa học, Hebius igneus, có mẫu chuẩn thu ở miền Bắc Việt Nam.
  • Đã ghi nhận 11 loài có giá trị bảo tồn gồm 3 loài thuộc Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ, 3 loài thuộc Phụ lục CITES, 8 loài có tên tron Sách Đỏ Việt Nam (2007), 2 loài có tên trong Danh lục Đỏ IUCN (2020) và 3 loài đặc hữu của Việt Nam.
  • Đã đánh giá được quan hệ di truyền của giống Rắn lục Trimeresurus và giống Rắn khuyết Lycodon.
  • Trong 2 năm 2019-2020, đã ghi nhận 921 ca rắn cắn ở Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Đã xác định có 17 loài rắn cắn người gồm 12 loài rắn độc và 5 loài không có nọc độc.
  • Hai nhóm nhân tố tác động đến các loài rắn là: Mất và suy thoái sinh cảnh sống và khai thác làm thực phẩm và buôn bán.
  • Đã xác định tiềm năng sử dụng các loài rắn: 7 loài rắn có thể sử dụng làm sinh vật cảnh, 8 loài được người dân địa phương sử dụng làm dược liệu hoặc làm thực phẩm, 10 loài rắn có nọc độc có thể sử dụng làm đối tượng nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất huyết thanh kháng nọc.
Những đóng góp mới
  • Đã mô tả một loài mới cho khoa học, Hebius igneus, có mẫu chuẩn thu ở miền Bắc Việt Nam.
  • Đã đề xuất các khuyến nghị đối với công tác bảo tồn các loài rắn ở Việt Nam.
  • Đã đề xuất các khuyến nghị để phòng tránh rắn cắn ở Việt Nam.

 

Sản phẩm lưu trữ

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 02 bài ISI, 1 bài Scopus
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê nếu có): 0
- Các sản phẩm (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
- Đào tạo: Hỗ trợ 01 cử nhân thực tập, 1 học viên cao học (dự kiến bảo vệ tháng 6/2021).

 

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 02 bài ISI, 1 bài Scopus
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê nếu có): 0
- Các sản phẩm (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
- Đào tạo: Hỗ trợ 01 cử nhân thực tập, 1 học viên cao học (dự kiến bảo vệ tháng 6/2021).

 

Kiến nghị

Do việc tuyển sinh sinh viên, học viên cao học trong thời điểm hiện tại khó khăn nên yêu cầu về sản phẩm đào tạo của các nhiệm vụ HTQT chỉ để ở dạng khuyến khích.
Do ảnh hưởng của dich COVID-19 nên Đề tài không triển khai được đoàn ra, đoàn vào, đề nghị cho phép Đề tài trả lại kinh phí chưa sử dụng.

 

Ảnh nổi bật đề tài
1620271142031-nqtruong.png