Phần mềm quản lý đa dạng thực vật PlantsVN
Mã sản phẩm T003
Mô tả sản phẩm

Phần mềm PlantsVN cho phép:

- Tạo và quản lý ngân hàng dữ liệu đa dạng thực vật của một đơn vị địa lý; cá nhân
- Tra cứu và định họ các loài thực vật bậc cao có mạch VN, tra cứu cấu trúc (trên phương diện phân cấp taxon) của ngân hàng dữ liệu
- Thống kê đa dạng thực vật cho các nhóm được chọn hoặc toàn bộ ngân hàng dữ liệu

Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Lĩnh vực ứng dụng

Phần mềm PlantsVN cho phép:

- Tạo và quản lý ngân hàng dữ liệu đa dạng thực vật của một đơn vị địa lý; cá nhân
- Tra cứu và định họ các loài thực vật bậc cao có mạch VN, tra cứu cấu trúc (trên phương diện phân cấp taxon) của ngân hàng dữ liệu
- Thống kê đa dạng thực vật cho các nhóm được chọn hoặc toàn bộ ngân hàng dữ liệu

Ưu điểm nổi bật

Sự liên kết giữa ngân hàng dữ liệu và tra cứ định họ PlantsVN không chỉ là công cụ tạo ngân hàng dữ liệu mà còn  như một công cụ học tập cho người sử dụng ngân hàng dữ liệu.

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật.
Số điện thoại 0989548886