Phần mềm mô hình hóa và mô phỏng hệ thống MM&S
Mã sản phẩm T002
Mô tả sản phẩm

Phần mềm MM&S cho phép mô hình hóa và mô phỏng các hệ động có 4 nhóm yếu tô (so với trước đây chỉ có 3 nhóm yếu tố). Do các yếu tố của hệ được khai báo theo nhóm và mỗi nhóm yếu tốt có một thủ tục tính toán riêng nên việc bổ sung thêm 1 nhóm yếu tố (liệt kê) giúp việc mô hình hóa với đầy đủ các yếu tố và việc tính toán mô phỏng cho những hệ động này mới có thể được thực hiện.

Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Lĩnh vực ứng dụng

Phần mềm MM&S cho phép mô hình hóa và mô phỏng các hệ động có 4 nhóm yếu tô (so với trước đây chỉ có 3 nhóm yếu tố). Do các yếu tố của hệ được khai báo theo nhóm và mỗi nhóm yếu tốt có một thủ tục tính toán riêng nên việc bổ sung thêm 1 nhóm yếu tố (liệt kê) giúp việc mô hình hóa với đầy đủ các yếu tố và việc tính toán mô phỏng cho những hệ động này mới có thể được thực hiện.

Ưu điểm nổi bật

Là phần mềm duy nhất tính đến thời điểm này cho phép mô hình hóa và mô phỏng hệ động có 4 nhóm yếu tố:

(1) nhóm các yếu tố không đổi
(2) nhóm các yếu tố liệt kê
(3) nhóm các yếu tố trung gian
(4) nhóm các yếu tố trạng thái

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật.
Số điện thoại 0989548886