Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2023
2023 2523/QĐ-VHL 05/12/2023
2
Công bố công khai số liệu giao dự toán chi NSNN năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2023 1468/QĐ-VHL 18/07/2023
3
Công khai dự toán ngân sách năm 2022 (bổ sung kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của NSTW đợt 2 năm 2022)
2022 1963/QĐ-VHL 23/11/2022
Xem tiếp >>
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết năm 2023
2023 05/02/2024
2
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết quý III.2023
2023 05/07/2023
3
Công khai thực hiện Dự toán Thu - Chi ngân sách đến hết Quý I.2023
2023 10/04/2023
Xem tiếp >>
Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách 2021
2021 921/QĐ-VHL 31/05/2023
2
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách 2020
2020 51/QĐ-VHL 17/01/2022
Xem tiếp >>
Tổng hợp tình hình công khai

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai dự toán ngân sách năm 2022 (đợt 3)
2022 1382/QĐ-VHL 19/08/2022
2
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2022
2022 429/QĐ-VHL 31/03/2022
3
Công khai dự toán ngân sách năm 2021 (đợt 2)
2021 1561/QĐ-VHL 29/09/2021
Xem tiếp >>