Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm

 

Chương trình Tây Nguyên 3 Chương trình Khoa học Công nghệ Vũ trụ
 
Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần  Dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam

 

 

bannerbstt

Dự án Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về thiên nhiên Việt Nam