Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học loài Siegesbeckia orientalis L. và đánh giá tác dụng ức chế enzyme xanthine oxidase
Mã số đề tài ĐLTE00.07/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hóa sinh biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên TS. Bùi Hữu Tài
Thời gian thực hiện 01/01/2020 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Phân lập và xác định cấu trúc hóa học các hợp chất từ loài Siegesbeckia orientalis
- Đánh giá tác dụng ức chế enzyme xanthine oxidase của các hợp chất phân lập được.

 

Kết quả chính của đề tài

- Từ dịch chiết methanol loài Siegesbeckia orientalis đã phân lập được 16 hợp chất (SO1-SO16). Cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác định gồm 3 nhóm: sesquiterpene, diterpene, và dẫn xuất ester benzoate. Trong số 16 hợp chất phân lập được có 9 hợp chất mới.
- Các hợp chất dẫn xuất ester benzoate thể hiện tốt tác dụng ức chế enzyme xanthine oxidase trong đó hai hợp chất SO9 và SO10 có giá trị IC50 nhỏ nhất là 0.76 ± 0.17 và 0.98 ± 0.26 µM.
- Hai hợp chất hợp chất SO9 và SO10 ức chế enzyme xanthine oxidase theo mô hình chất ức chế cạnh tranh với giá trị Ki lần lượt là 0.13 và 0.16 µM.
- Molecular docking cho thấy 12 trong số 16 hợp chất phân lập được có ái lực với enzyme xanthine oxidase (binding energy: − 8.92 tới − 13.04 Kcal/mol) tốt hơn so với chất đối chứng dương allopurinol (binding energy: − 6.37 Kcal/mol).

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
[1]. Dan Thi Thuy Hang, Do Thi Trang, Duong Thi Dung, Duong Thi Hai Yen, Nguyen Huy Hoang, Ngo Anh Bang, Nguyen Thi Cuc, Nguyen Xuan Nhiem, Phan Thi Thanh Huong, Bui Huu Tai, Phan Van Kiem, Guaianolide sesquiterpenes and benzoate esters from the aerial parts of Siegesbeckia orientalis L. and their xanthine oxidase inhibitory activity, Phytochemistry, 190, 112889 (2021).
[2]. Do Thi Trang, Phan Thi Thanh Huong, Nguyen Thi Cuc, Duong Thi Dung, Bui Thi Thu Trang, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, and Phan Van Kiem, Four new acyclic diterpenes from Siegesbeckia orientalis, Natural Product Communications, 16, 1934578X211056140 (2021).
- Các sản phẩm cụ thể (lưu giữ tại Viện Hóa sinh biển):
+ Báo cáo phân lập 16 hợp chất từ loài Siegesbeckia orientalis, và 16 hợp chất phân lập được
+ Báo cáo xác định cấu trúc 16 hợp chất phân lập được, số liệu phổ NMR, MS
+ Báo cáo đánh giá hoạt tính ức chế enzyme xanthine oxidase của 16 hợp chất phân lập được, nghiên cứu động học phản ứng enzyme của hai hơp chất SO9 SO10, nghiên cứu docking phân tử hợp chất SO1-SO12 trên enzyme xanthine oxidase

Những đóng góp mới

- Phân lập và xác định cấu trúc của 9 hợp chất mới
- Lần đầu tiên đánh giá tác dụng ức chế enzyme xanthine oxidase của các hợp chất phân lập được trên cả mô hình thực nghiệm và docking phân tử

Kiến nghị

- Phát triển các sản phẩm trong điều trị gout từ loài Hy thiêm (S. orientalis).
- 5 hợp chất SO8-SO12 có giá trị IC50 tương đương hoặc nhỏ hơn so với chất đối chứng allopurinol cần được nghiên cứu sâu hơn để khẳng định và đưa vào danh mục các hợp chất dẫn đường có tác dụng ức chế enzyme xanthine oxidase.

Ảnh nổi bật đề tài
1654587395430-25. bht.png