Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu mức độ nguy hại và đề xuất giải pháp quản lý chất thải vi hạt nhựa (microplastics) trong môi trường biển ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh
Mã số đề tài VAST.06.02/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên TS. Dương Thanh Nghị
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

-    Đánh giá được thực trạng và dự báo mức độ ô nhiễm của thải vi hạt nhựa (microplastics) ở vùng biển ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh
-    Đề xuất các giải pháp quản lý và giảm thiểu ô nhiễm của chất thải vi hạt nhựa góp phần bảo vệ môi trường vùng biển ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Kết quả nghiên cứu của đề tài đã phản ánh sự có mặt của vi hạt nhựa trong môi trường biển khu vực Hải Phòng – Quảng Ninh. Đồng thời xây dựng được quy trình thu mẫu, phân tích xác định vi hạt nhựa trong môi trường nước, trầm tích và sinh vật. Bộ số liệu của đề tài là đóng góp quan trọng cho khoa học những thông tin về tác động của chất thải vi nhựa đến chất lượng môi trường, từ đó phát triển những mô hình lan truyền chất ô nhiễm vi nhựa trong tương lai.
Về ứng dụng: Kết quả là thông tin khoa học quan trọng trong việc đánh giá mức độ ô nhiễm chất thải nhựa trong môi trường, từ đó đánh giá tác động của chất thải nhựa đến môi trường biển nói chung và các loài sinh vật nói riêng. Đặc biệt, khu vực cửa Bạch Đằng và Cửa Lục là nơi tập trung nhiều nguồn nước thải của nhiều ngành công nghiệp việc đánh giá, xác định chất thải vi hạt nhựa trong môi trường nước, trầm tích và sinh vật có thể góp phần đưa giúp cơ quan quản lý được nguồn gây nhiễm nhựa từ đó bảo vệ được chất lượng môi trường và hệ sinh thái dưới biển.

Sản phẩm cụ thể giao nộp

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
    + 02 bài báo quốc tế thuộc danh mục SCIE (đã đăng)
    + 02 bài báo quốc gia (đã đăng)

Ảnh nổi bật đề tài
1649837934246-22. dtnghi.jpg