Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 và tổng hợp giai đoạn 2011-2020
Mã số đề tài TN19/NV02
Đơn vị khác Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016 - 2020
Họ và tên PGS.TS. Trần Tuấn Anh
Thời gian thực hiện 01/01/2020 - 31/05/2021
Tổng kinh phí 1.500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Đánh giá một cách toàn diện và đầy đủ các kết quả chủ yếu về KHTN, KHXH và KHCN của Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 đáp ứng các mục tiêu của chương trình.
- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng, ứng dụng các kết quả KHCN của Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội theo hướng phát triển bền vững và bảo đảm quốc phòng an ninh Tây Nguyên.
- Đánh giá tổng hợp và toàn diện các thành tựu nghiên cứu khoa học công nghệ của Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2011-2020 làm cơ sở khoa học cho chiến lược  phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh Tây Nguyên giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch 2021-2025.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
Nhiệm vụ NV02 không chỉ tiến hành tổng hợp, phân tích đánh giá các kết quả đạt được của Chương trình Tây nguyên 2016-2020, mà còn liên kết, tích hợp với các kết quả đã có của Chương trình Tây Nguyên 3 giai đoạn 2011-2015 với mục đích phác họa được một cách rõ nét bức tranh tổng thể về điều kiện tự nhiên, KT-XH, quốc phòng an ninh, tài nguyên thiên nhiên, môi trường,... của Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay; xác lập một cách tương đối đầy đủ cơ sở khoa học cho các định hướng bảo tồn và phát triển các giá trị di sản của tài nguyên thiên nhiên Tây Nguyên, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực kinh tế có thế mạnh khác của Tây Nguyên
Các kết quả tổng hợp của Chương trình Tây Nguyên xuyên suốt 10 năm 2011-2020 cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho các định hướng chiến lược cũng như các kế hoạch cụ thể phát triển bền vững Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trong khu vực và thế giới.
- Về ứng dụng:
Các kết quả của Chương trình đã bám sát mục tiêu – nội dung – sản phẩm đăng ký đồng thời bám sát thực tiễn Tây Nguyên và có giá trị liên ngành tổng hợp phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên theo hướng bền vững. Các kết quả nghiên cứu làm cơ sở cho Viện Hàn lâm KHCNVN, Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc chuyển giao công nghệ vào thực tiễn Tây Nguyên.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 03 Tập phim về Chương trình Tây Nguyên “Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên đại ngàn” thực hiện tại Ban Khoa giáo, Đài truyền hình Việt Nam.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)

TT Tên sản phẩm Mô tả Lưu giữ
1 Báo cáo tổng hợp KHXH 2016-2020 Báo cáo CD
2 Báo cáo tổng hợp KHTN 2016-2020 Báo cáo CD
3 Báo cáo tổng hợp KHCN 2016-2020 Báo cáo CD
4 Báo cáo tổng hợp hành chính Báo cáo CD
5 Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt Báo cáo CD
6 Báo cáo kiến nghị Báo cáo CD
Những đóng góp mới

Sau hơn 5 năm thực hiện, đến nay đã có 32/32 đề tài nghiệm thu cấp quốc gia (đạt 100%). Các kết quả thu được trong Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 là rất khả quan. Một số kết quả đã sớm được đưa vào thực tế sản xuất. Nhiều cơ sở dữ liệu mới của Chương trình về tài nguyên nước, đất, sinh học, cũng như các phát hiện mới về các vấn đề liên quan tới hội nhập quốc tế,… có thể được các tỉnh Tây Nguyên tham khảo và sử dụng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, đặc biệt là trong việc phát huy các thế mạnh về tài nguyên, vấn đề bảo tồn và phát triển các giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của Tây Nguyên. Các kết quả về khoa học công nghệ, mặc dù mới là bước đầu nhưng đã hứa hẹn có những đóng góp thiết thực trong phát triển một nền nông nghiệp công nghệ cao, bền vững ở Tây Nguyên. Cần phải nhận định rằng, các kết quả ban đầu về KHCN của Chương trình thu được đều có cơ sở khoa học cao, có độ tin cậy trong ứng dụng vào thực tiễn đời sống KT-XH của Tây Nguyên.