Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng bộ sưu tập mẫu về tài nguyên sinh vật khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ Việt Nam
Mã số đề tài BSTMV.20/2016-2021
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh học Nhiệt đới
Thuộc Danh mục đề tài Dự án sưu tập bộ mẫu vật quốc gia và qui hoạch hệ thống bảo tàng
Họ và tên PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 4.000 triệu đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

- Có được bộ mẫu khoảng 20% tổng số loài về tài nguyên sinh vật có giá trị cao, đặc trưng ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ, phục vụ trưng bày và nghiên cứu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của BTTNVN.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị và hiểu biết thiên nhiên của cộng đồng.

Kết quả chính của đề tài

Về sản phẩm sưu tầm mẫu vật: 300 mẫu trưng bày và 1200 tiêu bản nghiên cứu của 100 loài thực vật; 35 mẫu trưng bày và 140 tiêu bản nghiên cứu của 35 loài Lưỡng cư - Bò sát; 91 mẫu trưng bày và 308 tiêu bản nghiên cứu của 35 loài Cá.
Về ứng dụng: Phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và trưng bày triển lãm.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Số lượng mẫu/tiêu bản trưng bày theo kế hoạch được duyệt và kinh phí được cấp đến hết năm 2020: 426 mẫu
- Số lượng mẫu/tiêu bản nghiên cứu theo kế hoạch được duyệt và kinh phí được cấp đến hết năm 2020: 1648 mẫu

Những đóng góp mới

Lần đầu tiên Dự án thành phần thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu một cách đầy đủ nhất về một số loài có giá trị tài nguyên thuộc nhóm Thực vật, Lưỡng cư – Bò Sát và Cá ở vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ, Việt Nam. Đây là cơ sở quan trọng góp phần vào công tác bảo tồn, nghiên cứu, đào tạo và định hướng cho những nghiên cứu ứng dụng.

Địa chỉ ứng dụng

Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và Viện Sinh học nhiệt đới.

Ảnh nổi bật đề tài
1649814347506-16. ntpthao.jpg