Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS để xây dựng CSDL thổ nhưỡng, tài nguyên đất xây dựng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ứng dụng thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Mã số đề tài PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn
Đơn vị khác Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 -2020
Họ và tên PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn
Thời gian thực hiện 01/11/2017 - 31/03/2021
Tổng kinh phí 5.200 triệu đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng được luận cứ khoa học cho việc ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS để xây dựng cơ sở dữ liệu thổ nhưỡng và tài nguyên đất xây dựng phục vụ quy hoạch phát triển KT - XH bền vững, ứng dụng thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mục tiêu cụ thể:
+ Nghiên cứu được phương pháp và quy trình ứng dụng viễn thám và GIS xây dựng cơ sở dữ liệu thổ nhưỡng, tài nguyên đất xây dựng trong quy hoạch phát triển KT - XH bền vững.
+ Ứng dụng phương pháp và quy trình nói trên cho tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm mục tiêu phát triển tỉnh thành thành phố trực thuộc trung ương theo hướng “Di sản văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
• Xây dựng được quy trình ứng dụng viễn thám và GIS để xây dựng cơ sở dữ liệu thổ nhưỡng, tài nguyên đất xây dựng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững;
• Hoàn thành được 5 nội dung khoa học chính bao gồm 36 báo cáo nhiệm vụ chuyên đề;
• Xây dựng được cơ sở dữ liệu thổ nhưỡng, cơ sở dữ liệu tài nguyên đất xây dựng và cơ sở dữ liệu về kết quả đánh giá phát triển nông lâm nghiệp và đô thị công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế;
• Báo cáo tổng hợp và tóm tắt đề tài.
Về đào tạo và công bố xuất bản:
• Đào tạo 03 cử nhân, 04 thạc sỹ và hỗ trợ đào tạo 03 tiến sĩ;
• Công bố được 5 bài báo trong đó có 01 bài quốc tế và 04 bài trong nước
• Xuất bản được 01 sách chuyên khảo.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

Sản phẩm dạng II đã hoàn thành, gồm có:
+ Báo cáo khoa học về ứng dụng viễn thám và GIS xây dựng cơ sở dữ liệu thổ nhưỡng, tài nguyên đất xây dựng trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
+ Bộ dữ liệu bản đồ về thổ nhưỡng và tài nguyên đất xây dựng tỷ lệ 1:50.000 cho toàn tỉnh Thừa Thiên Huế và từng đơn vị hành chính cấp huyện hoặc tương đương.
+ Cơ sở dữ liệu GIS về quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp và tổ chức không gian lãnh thổ đô thị công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
+ Báo cáo phương pháp và quy trình ứng dụng viễn thám và GIS xây dựng CSDL thổ nhưỡng, tài nguyên đất xây dựng trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Sản phẩm dạng III đã hoàn thành, gồm có:
- Đã công bố được 05 bài báo, trong đó 01 bài báo quốc tế
Quốc tế:
+ D.N.N.Phong, D.T.V.Huong, N.Q.Tuan, D.Q.Thien, N.P.G.Huy, B.T.Thu (2021), The Feasibility of Sentinel-2A and Landsat-8 Data in Rock Outcrop Extracting using Object-Based Oriented Classification - A Case Study in Mountainous Areas of Thua Thien Hue Province, Vietnam. International Virtual Conference on Science and Technology (At Suranaree University of Technology).
Trong nước:
[1]. Nguyễn Quang Tuấn, Đỗ Thị Việt Hương, Đoàn Ngọc Nguyên Phong, Nguyễn Đình Văn (2020), Nghiên cứu khả năng chiết xuất thông tin đá lộ đầu từ dữ liệu Landsat 8 OLI/TIRS - nghiên cứu trường hợp tỉnh Thừa Thiên Huế. https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4661. Tạp chí Các Khoa học Trái đất và Môi trường - Đại học Quốc gia Hà Nội, ISSN 2588-1094. Vol 36, No.03 (2020), pp 102-115.
[2]. Nguyễn Quang Tuấn, Bạch Văn Dũng, Đoàn Ngọc Nguyên Phong, Nguyễn Phước Gia Huy (2020), Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về thổ nhưỡng trường hợp nghiên cứu thí điểm tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. ISSN 2354-0842, Vol 17, No.2 (2020), tr.219-232.
[3]. Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Tiến Pháp, Đặng Quốc Tiến, Đỗ Thị Việt Hương (2020), Đánh giá mức độ nhạy cảm nền công trình bằng phương pháp viễn thám và GIS phục vụ quy hoạch xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2020, tra. 557-570. ISBN 987-604-60-3259-5. NXB Nông nghiệp.
[4]. Nguyễn Bắc Giang, Hà Văn Hành và Nguyễn Quang Tuấn (2019), Nghiên cứu vi khí hậu của một số loại hình không gian xanh ở thành phố Huế. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XI, năm 2019, tr. 235-249. NXB Thanh niên.
- Đã đào tạo được 03 cử nhân, 04 thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo 3 tiến sĩ
- Đã xuất bản 01 sách chuyên khảo: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ biên), Hà Văn Hành, Đỗ Quang Thiên, Bùi Thị Thu, Trương Đình Trọng, Đỗ Thị Việt Hương, Đoàn Ngọc Nguyên Phong, Nguyễn Phước Gia Huy (2021), Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu tài nguyên đất (trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Thừa Thiên Huế). NXB Đại học Huế.

Những đóng góp mới

- Đề tài đã xây dựng được quy trình ứng dụng viễn thám và GIS để xây dựng cơ sở dữ liệu thổ nhưỡng, tài nguyên đất xây dựng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững;
- Lần đầu tiên xây dựng được cơ sở dữ liệu GIS về thổ nhưỡng tại tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Lần đầu tiên nghiên cứu và xây dựng được cơ sở dữ liệu GIS về tài nguyên đất xây dựng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Tích hợp được cơ sở dữ liệu thổ nhưỡng và tài nguyên đất xây dựng vào cổng thông tin không gian tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Phát triển và làm chủ được các nghiên cứu ứng dụng viễn thám trong quản lý tài nguyên;
- Phát triển được đội ngũ cán bộ trẻ có kiến thức thực tế, vững vàng về chuyên môn khi tham gia thực hiện đề tài.

Địa chỉ ứng dụng

- Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Giám sát và Điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Các Viện nghiên cứu và các Trường đại học.

Ảnh nổi bật đề tài
1647486449118-15. nqt.png