Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chuẩn hóa nguồn dược liệu và tạo sản phẩm thực phẩm bảo vệ gan từ cao chiết cây An xoa (Tổ kén- Helicteres sp.) tại tỉnh Đắk Nông
Mã số đề tài UDNGDP.02/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh học Nhiệt đới
Cơ quan phối hợp UBND tỉnh Đắk Nông
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên TS. Bùi Đình Thạch
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 1.379.947.000 đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xác định đặc tính thực vật học, hoạt tính sinh học và tạo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và bảo vệ gan từ cây An xoa tại tỉnh Đắk Nông.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Đề tài đã xác định được 7 loài trong chi An xoa (Helicteres L.) tại Đắk Nông, trong đó đã công bố 1 loài mới Helicteres daknongensis.
- Chọn lọc được loài Helicteres isora L. có hoạt tính sinh học tốt nhất và có tiềm năng bảo vệ gan.
- Đã chuẩn hóa nguồn dược liệu cây An xoa H. isora L. Xây đựng tiêu chuẩn cơ sở theo hướng dẫn của DĐVN V.
- Đã xây dựng được quy trình điều chế viên nén bao phim chứa cao An xoa H. isora L. với các chỉ tiêu đều nằm trong khoảng yêu cầu theo hướng dẫn của DĐVN V.
Về ứng dụng:
- Quy trình điều chế viên nén bao phim chứa cao An xoa H. isora L.đã được ứng dụng sản xuất tại công ty Thế giới Gen.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

-    Các bài báo đã công bố:
+ Nghia Son HOANG, Dinh Thach BUI, Tran Nhan Tam NGUYEN, Van Son DANG. 2020. A new species of Helicteres (Malvaceae) from southern Vietnam. Taiwania 65(3): 321‒325. DOI: 10.6165/tai.2020.65.321
-    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng viên nén bao phim chứa cao chiết từ cây An xoa: 5000 viên, lưu trữ tại Viện Sinh học nhiệt đới.
+ Nhãn hiệu hàng hóa: Cục sở hữu trí tuệ đã chấp nhận đơn.
+ Tham gia đào tạo thạc sỹ: 1 học viên đã báo cáo nghiệm thu, 1 học viên đang hoàn thiện báo cáo.

Những đóng góp mới

Đề tài đã công bố 1 loài mới là Helicteres daknongensis; Sản phẩm bảo vệ sức khỏe chứa cao chiết An xoa.

Địa chỉ ứng dụng

Công ty Thế giới Gen.

Ảnh nổi bật đề tài
1647399202357-9. bdthach.png