Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu các dạng cấu trúc của polysaccharide từ tảo biển định hướng ứng dụng trong thực phẩm, nông nghiệp và dược phẩm.
Mã số đề tài QTJP01.01/18-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Cơ quan phối hợp JSPS-Nhật Bản
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên PGS.TS. Thành Thị Thu Thủy
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xác định các dạng cấu trúc của polysaccharide từ tảo biển định hướng ứng dụng.
- Tăng cường hợp tác quốc tế và đào tạo cán bộ.

Kết quả chính của đề tài

- Đã thu thập và định danh 3 loài tảo biển bao gồm cả tảo nâu, tảo đỏ và tảo lục
- Đã chiết tách các dạng polysaccharide từ các loài tảo này bao gồm các lớp chất alginate, oligoalginate, sulfate galactan, ulvan, xyloglucan.
- Đã nghiên cứu cấu trúc bao gồm cả cấu trúc hóa học và cấu trúc không gian và khảo sáo hoạt tính sinh học của alginate và các phân đoạn của nó từ tảo nâu Tubinaria ornata. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định alginate là một co-polymer có cấu trúc chuỗi là mạch thẳng tạo thành từ các khối polyG, polyM và polyMG, với tỷ lệ M/G = 1,06, trong đó 2 thành phần khối chủ yếu là polyM và polyG.  Kết quả thử hoạt tính sinh học cho thấy alginate tự nhiên có hoạt tính không cao, nhưng các thành phần khối của chúng thể hiện hoạt tính mạch hơn, đặc biệt là khối polyM. Điều này một lần nữa khẳng định ảnh hưởng rất lớn của cấu trúc lên hoạt tính sinh học. Kết quả nghiên cứu góp phần định hướng sử dụng alginate trong lĩnh vực dược học.
- Polysaccharide từ tảo đỏ Gracilaria heteroclada là sulfate galactan đặc điểm cấu trúc, tính chất gel và hoạt tính oxi hóa của polysaccharide này đã được nghiên cứu.
- Đã phân lập 2 dạng cấu trúc ulvan và xyloglucan từ tảo lục Enteromorpha torta và  nghiên cứu sự tạo phức giữa polysaccharide với protein hướng đến ứng dụng trong dược phẩm

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bài báo đã công bố: 01 bài báo trên tạp chí quốc tế SCIE; 01 bài báo trên tạp chí thuộc nhóm VAST2; 02 Báo cáo hội nghị quốc tế.
- Đào tạo: 01 cử nhân và 01 thạc sĩ

Những đóng góp mới

- Đã sử dụng phương pháp SAXS để nghiên cứu cấu trúc không gian của alginate và các phân đoạn của nó từ tảo nâu Tubinaria ornate.
- Đã nghiên cứu đặc điểm cấu trúc, tính chất gel và hoạt tính oxi hóa của polysaccharide từ tảo đỏ Gracilaria heteroclada.
- Đã phân lập 2 dạng cấu trúc ulvan và xyloglucan từ tảo lục Enteromorpha torta và  nghiên cứu sự tạo phức giữa polysaccharide với protein.

Ảnh nổi bật đề tài
1646119606138-7. tttthuy.jpg