Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng bộ sưu tập mẫu khoáng sản (kim loại, phi kim loại, năng lượng...) phần đất liền Việt Nam
Mã số đề tài BSTMV.29/15-18
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Dự án sưu tập bộ mẫu vật quốc gia và qui hoạch hệ thống bảo tàng
Họ và tên PGS.TS. Phạm Tích Xuân
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 5.600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung:
1. Có được bộ mẫu khoảng 90% tổng số khoáng sản (kim loại, phi kim loại, năng lượng..,) phục vụ trưng bày và nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
2. Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị và hiểu biết thiên nhiên của cộng đồng.
Mục tiêu cụ thể:
Xây dựng được bộ sưu tập cơ bản đầy đủ và tiêu biểu về khoáng sản (phần đất liền) của Việt Nam phục vụ trưng bày và nghiên cứu ở Bảo tàng thiên nhiên VN.

Kết quả chính của đề tài

Về sản phẩm sưu tầm mẫu vật: Đã sưu tầm được một bộ mẫu khoáng sản bao gồm 1468 tiêu bản, trong đó có 306 tiêu bản trưng bày và 1162 tiêu bản nghiên cứu.

Sản phẩm cụ thể giao nộp

- Số lượng 306/279 tiêu bản trưng bày theo kế hoạch được duyệt và kinh phí được cấp đến hết năm 2020.
- Số lượng 1162 /1078 tiêu bản nghiên cứu theo kế hoạch được duyệt và kinh phí được cấp đến hết năm 2020.
- Các bài báo đã công bố:
1. Pham Thanh Dang, Pham Tich Xuan, Nguyen Van Pho, 2020. “Garnierite” in weathering crust of ultramafic blocks from Cao Bang area, north Viet Nam. Vietnam Journal of Earht Sciences, 42(2), 130-140.
2. Phạm Thanh Đăng, Nguyễn Văn Phổ, Phạm Tích Xuân, Đoàn Thu Trà, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Xuân Quả, 2020. Một số nét về đặc điểm phong hóa đá siêu mafic khối Hà Trì (Cao Bằng) và sự tập trung nickel. Tạp chí Địa chất, loạt A, số 373-374, 88-100.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
Bộ mẫu bao gồm tổng cộng 1468 tiêu bản, gồm có 306 tiêu bản trưng bày và 1162 tiêu bản nghiên cứu. Cụ thể, nhóm khoáng sản kim loại gồm 141 tiêu bản trưng bày, 525 tiêu bản nghiên cứu; nhóm khoáng sản không kim loại gồm 147 tiêu bản trưng bày và 567 tiêu bản nghiên cứu; nhóm khoáng sản nhiên liệu rắn gồm 15 tiêu bản trưng bày và 58 tiêu bản nghiên cứu; nhóm khoáng sản phóng xạ gồm 3 tiêu bản trưng bày và 12 tiêu bản nghiên cứu. Tất cả các mẫu khoáng sản hiện đang được bảo quản, lưu giữ tại Viện Địa chất, Viện HLKHCNVN.

Những đóng góp mới

- Đã bước đầu hình thành được một bộ mẫu vật khoáng sản rắn tiêu biểu phần đất liền Việt Nam ở 94 mỏ, điểm mỏ và biểu hiện khoáng sản với tổng cộng 1468 tiêu bản, trong đó có 306 tiêu bản trưng bày và 1162 tiêu bản nghiên cứu. Tuy chưa triệt để nhưng bộ sưu tập mẫu đã thu thập được đã đại diện cho hầu hết các khoáng sản tiêu biểu của nước ta. Một số mẫu vật DATP đã sưu tập được, có thể nói là gần như là duy nhất do các lý do khác nhau mà việc sưu tập chúng trong tương lai là rất khó khăn nếu không muốn nói là không thể.
- Đã góp phần nghiên cứu chi tiết và xác định một loại hình khoáng sản Ni biểu sinh mới được phát hiện ở nước ta, đặc biệt là loại hình quặng Ni nhóm garnierit. Các nghiên cứu được thực hiện ở các khối siêu mafic khu vực Cao Bằng và Núi Nưa (Thanh Hóa).

Địa chỉ ứng dụng

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Kiến nghị

- Do tiến độ cấp kinh phí thay đổi nên một phần công tác khảo sát thực địa và thu thập mẫu chưa thực hiện được, các công tác phân tích, giám định, định tên luận giải hầu như chưa được triển khai, đề nghị cho DATP tiếp tục thực hiện giai đoạn tiếp theo để hoàn thành toàn bộ nội dung thuyết minh đã được phê duyệt đảm bảo tính toàn vẹn, hoàn chỉnh của nhiệm vụ đã đặt ra.
- Công tác sưu tập các mẫu còn lại và các mẫu mới xuất hiện cần được tiến hành ngay vì theo kinh nghiệm thực tiễn, nếu chậm trễ thì có những mẫu sẽ không còn khả năng thu thập.

Ảnh nổi bật đề tài
1646036344187-2.ptxuan.jpg