Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng bộ mẫu động vật (trên đất liền) Trung Trung bộ - Tây Nguyên Việt Nam
Mã số đề tài BSTMV.15/16-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên
Thuộc Danh mục đề tài Dự án sưu tập bộ mẫu vật quốc gia và qui hoạch hệ thống bảo tàng
Họ và tên TS. Lê Thị Châu
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 6.000 triệu đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

Xây dựng được bộ mẫu vật đại diện của khoảng 30% tổng số loài động vật phân bố ở vùng Trung Trung bộ - Tây Nguyên phục vụ trưng bày và nghiên cứu, đáp ứng tiêu chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị và hiểu biết thiên nhiên của cộng đồng.

Kết quả chính của đề tài

Về sản phẩm sưu tầm mẫu vật: Từ 2016 đến 2020 DATP đã thu được 3.705 mẫu vật trong đó có 1124 mẫu trưng bày và 2581 tiêu bản nghiên cứu của các nhóm thú, chim, lưỡng cư, bò sát, cá và côn trùng; trong đó nhóm thú là 45 mẫu, nhóm chim là 88 mẫu, nhóm lưỡng cư là 155 mẫu, nhóm bò sát là 146 mẫu, nhóm cá là 990 mẫu và nhóm côn trùng là 2.281 mẫu. Tất cả số mẫu này đều đạt so với thuyết minh đề cương được duyệt về số lượng và chất lượng.
Về ứng dụng: Có bộ mẫu vật phục vụ cho học tập, nghiên cứu và trưng bày.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Số lượng mẫu/tiêu bản trưng bày và nghiên cứu theo kế hoạch được duyệt và kinh phí được cấp đến hết năm 2020 như sau:
Nhóm thú: 22 mẫu trưng bày và 23 tiêu bản nghiên cứu.
Nhóm chim: 46 mẫu trưng bày và 42 tiêu bản nghiên cứu.
Nhóm lưỡng cư: 31 mẫu trưng bày và 124 tiêu bản nghiên cứu.
Nhóm bò sát: 40 mẫu trưng bày và 106 tiêu bản nghiên cứu.
Nhóm cá: 185 mẫu trưng bày và 805 tiêu bản nghiên cứu.
Nhóm côn trùng: 800 mẫu trưng bày và 1481 tiêu bản nghiên cứu.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 23 loài thú, 28 loài chim và 198 loài côn trùng đang được lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. 20 loài lưỡng cư, 40 loài bò sát và 55 loài cá đang được lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Khoa học Tây nguyên.
- Các sản phẩm khác: Đào tạo 1 thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo 1 tiến sĩ.

Địa chỉ ứng dụng

Bảo tàng Sinh học của Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên.

Ảnh nổi bật đề tài
1646034366626-1. lê thị châu.jpg