Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tạo tế bào T dạng khảm mang thụ thể Anti-CD47 scFv h(CD28-41BB/OX40-CD3ζ) CAR-T nhắm đích tế bào ung thư máu leukemia
Mã số đề tài VAST02.03/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ sinh học (VAST02)
Họ và tên TS. Lã Thị Huyền
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xây dựng được quy trình tạo và nhân nuôi tế bào T dạng khảm mang thụ thể T-CAR đặc hiệu tế bào gốc ung thư máu CD47 nhằm ứng dụng trong điều trị ung thư.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Đề tài đã xây dựng được quy trình tạo các scFv nhân hoá dựa trên trình tự các kháng thể đã công bố theo lý thuyết Kabat, thiết kế thành công cấu trúc thụ thể khảm biểu hiện có hoạt tính, tách và phân lập được tế bào lymphoT, chuyển gen tạo ra tế bào lympho T khảm thụ thể CAR-T, các tế bào CAR-T có hoạt tính diệt tế bào ung thư tốt. Kết quả đề tài đã công bố 2 bài báo: 1 bài báo trên tạp chí Y học Việt Nam và 01 bài báo Quốc tế trên tạp chí Journal of Immunology Research (SCIE), IF > 3. Bên cạnh đó, đề tài cũng đăng ký được 01 sáng chế và đã được chấp nhận đơn; đào tạo được 01 Ths thuộc trường ĐH KHTN đã tốt nghiệp và 01 cử nhân Khoa Sinh học, trường ĐHKHTN hệ quốc tế.
Về ứng dụng: Với quy trình đề tài đã đạt được, có thể áp dụng cho nhiều đối tượng ứng dụng khác nhau: tạo các scFv đặc hiệu các kháng nguyên khác nhau; tạo các tế bào CAR-T hoặc các tế bào khảm thụ thể khác hướng các marker đích khác; nếu được nghiên cứu khảo sát xa hơn, CD47 CAR-T cells có tiềm năng trong điều trị nhiều loại ung thư cả dạng thể rắn và lỏng.
Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bài báo đã công bố:
1) Huyen Thi La*, Dao Bich Thi Tran, Hai Manh Tran, Linh Trong Nguyen, "Third-Generation Anti-CD47-Specific CAR-T Cells Effectively Kill Cancer Cells and Reduce the Genes Expression in Lung Cancer Cell Metastasis", Journal of Immunology Research, vol. 2021, Article ID 5575260, 13 pages, 2021. https://doi.org/10.1155/2021/5575260.
2) Lã Thị Huyền*, Trần Thị Bích Đào, Trần Mạnh Hải, Nguyễn Trọng Linh. GÂY ĐỘT BIẾN TẠO THƯ VIỆN PHAGE DISPLAY SIRPα VÀ THU NHẬN BIẾN THỂ CÓ ÁI LỰC CAO VỚI CD47. Tạp chí Y học Việt Nam, tập 496, số chuyên đề 11/2020, tr. 199-205.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích:
Lã Thị Huyền, Trần Mạnh Hải, Trần Thị Bích Đào. Bằng sáng chế, QĐ chấp nhận đơn số 2403w/QĐ-SHTT ngày 09/02/2021. Các scFv kháng CD47 và tế bào lympho T khảm thụ thể CAR-T ứng dụng trong điều trị ung thư.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Các sản phẩm lưu giữ tại phòng Công nghệ tế bào động vật, phòng 407 nhà B4, Viện CNSH

Quy trình tạo tế bào T dạng khảm mang thụ thể scFv đặc hiệu CD47: scFv(CD47)-CD28-41BB-CD3ζ Quy trình được hội đồng thông qua
Gen mã hóa scFv đặc hiệu CD47 Lưu giữ trong plasmid pcDNA3.1, -20oC
Lentivirus mang gen mã hóa scFv đặc hiệu CD47: scFv(CD47)-CD28-41BB-CD3ζ Lưu giữ trong bình ni tơ lỏng
Tế bào T dạng khảm thụ thể scFv đặc hiệu CD47 (scFv(CD47)-CD28-41BB-CD3ζ CAR-T) có hoạt tính miễn dịch chống ung thư Lưu giữ trong bình ni tơ lỏng
Những đóng góp mới

Lần đầu tiên ở Việt Nam tạo được tế bào khảm thụ thể CAR-T mang scFv kháng lại CD47 có hiệu quả trong tiêu diệt các tế bào ung thư phổ rộng.

Ảnh nổi bật đề tài
1645000532075-200.la thi huyen.2.png