Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng Bộ sưu tập mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản phần biển và hải đảo, miền Nam Việt Nam
Mã số đề tài BSTMV.26/16-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Dự án sưu tập bộ mẫu vật quốc gia và qui hoạch hệ thống bảo tàng
Họ và tên TS. Phan Đông Pha
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 9.500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Có được bộ mẫu khoảng 90% tổng số mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản biển và hải đảo miền Nam Việt Nam (từ thành phố Đà Nẵng) phục vụ trưng bày và nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị và hiểu biết thiên nhiên của cộng đồng.

Kết quả chính của đề tài

Về sản phẩm sưu tầm mẫu vật: DATP.26 đã thu thập và sưu tầm đầy đủ về số lượng, khối lượng, chủng loại và đảm bảo chất lượng mẫu vật theo đúng kế hoạch và dự toán kinh phí được cấp hàng năm trong Giai đoạn 2016-2020.
DATP.26 đã thu thập và sưu tầm được 38 mẫu với tổng số 534 tiêu bản. Trong đó có 4 mẫu đá magma (60 tiêu bản), 7 mẫu đá trầm tích (81 tiêu bản), 16 mẫu trầm tích bở rời (228 tiêu bản), 6 mẫu khoáng vật (90 tiêu bản), 5 mẫu khoáng sản (75 tiêu bản).

Về ứng dụng: Các mẫu vật đã thu thập được là cơ sở để xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật địa chất khu vực biển và hải đảo miền Nam Việt Nam thuộc Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam.
Sau khi tiến hành phân tích giám định mẫu, các kết quả phân tích các mẫu vật của DATP.26 là nguồn số liệu tốt để công bố các công trình khoa học.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Số lượng mẫu/tiêu bản trưng bày theo kế hoạch được duyệt và kinh phí được cấp đến hết năm 2020: 38 mẫu/ 114 tiêu bản trưng bày. Bao gồm: 4 mẫu đá magma (12 tiêu bản trưng bày), 7 mẫu đá trầm tích (21 tiêu bản trưng bày), 16 mẫu trầm tích bở rời (48 tiêu bản trưng bày), 6 mẫu khoáng vật (18 tiêu bản trưng bày), 5 mẫu khoáng sản (15 tiêu bản trưng bày).
- Số lượng mẫu/tiêu bản nghiên cứu theo kế hoạch được duyệt và kinh phí được cấp đến hết năm 2020: 38 mẫu/ 420 tiêu bản nghiên cứu. Bao gồm: 4 mẫu đá magma (48 tiêu bản nghiên cứu), 7 mẫu đá trầm tích (60 tiêu bản nghiên cứu), 16 mẫu trầm tích bở rời (180 tiêu bản nghiên cứu), 6 mẫu khoáng vật (72 tiêu bản nghiên cứu), 5 mẫu khoáng sản (60 tiêu bản nghiên cứu).
- Các sản phẩm khác:
+ Hỗ trợ đào tạo 01 NCS
+ DATP.26 đã thu thập vượt trội một số lượng lớn mẫu vật có giá trị ngoài danh mục của Thuyết minh và Hợp đồng đã ký. Tổng số mẫu vượt trội là 16 mẫu với 210 tiêu bản; trong đó có 2 mẫu đá magma (20 tiêu bản), 2 mẫu đá trầm tích (30 tiêu bản), 9 mẫu trầm tích bở rời (135 tiêu bản), 3 mẫu khoáng sản (25 tiêu bản).

Những đóng góp mới

- Lần đầu tiên đã xác định được một danh mục hệ thống các mẫu vật tiêu biểu về đá, khoáng vật và khoáng sản phần biển và hải đảo miền Nam Việt Nam. Đây là các mẫu vật đại diện cho sự đa dạng về thành phần vật chất, phân vị địa chất, cấu trúc địa chất, địa hệ, vùng miền và cảnh quan địa chất khu vực. Hệ thống mẫu vật có đầy đủ các giá trị tiêu biểu, giá trị khoa học, giá trị kinh tế và giá trị vị thế;
- Lần đầu tiên đã sưu tầm được một khối lượng lớn mẫu vật bảo tàng tiêu biểu cho địa chất phần biển và hải đảo miền Nam Việt Nam; cùng với các sản phẩm mẫu vật của các DATP khác góp phần xây dựng nên Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam;
- Thông qua quá trình thực hiện DATP, các thành viên tham gia không chỉ nâng cao nhận thức và hiểu biết chung về công tác bảo tàng mà đã nâng cao trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế về việc xây dựng bộ sưu tập mẫu vật bảo tàng.

Địa chỉ ứng dụng Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam
Kiến nghị

- Số lượng mẫu đã thực hiện trong Giai đoạn 2016-2020 là 38 mẫu; đạt gần 50% số lượng mẫu được phê duyệt. Các nội dung thực hiện khác của DATP như gia công phân tích, định danh mẫu, xây dựng hồ sơ và thành lập các kịch bản trưng bày,… chưa được thực hiện. Rất mong DATP tiếp tục được triển khai trong giai đoạn tiếp theo để hoàn thành tốt, đầy đủ đúng theo sản phẩm đã đăng ký, đáp ứng mục tiêu đã đặt ra;
- Cần sớm phê duyệt kế hoạch và kinh phí thực hiện công tác sưu tập các mẫu còn lại và các mẫu có giá trị mới xuất hiện để góp phần hoàn thiện Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam sẽ trưng bày tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Ảnh nổi bật đề tài
1644997436513-198.pdpha.png