Thông tin Đề tài

Tên đề tài Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về phân loại và giám định mẫu đất.
Mã số đề tài BSTMV.07/19-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
Thuộc Danh mục đề tài Dự án sưu tập bộ mẫu vật quốc gia và qui hoạch hệ thống bảo tàng
Họ và tên TS. Nguyễn Thanh Tuấn
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 2.600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Lựa chọn được hệ thống phân loại, quy trình giám định tiêu bản đất nguyên khối phù hợp với Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam;
- Giám định được một số loại đất mới thu thập và giám định thử nghiệm lại một số tiêu bản đất nguyên khối lưu trữ tại Viện Thổ nhưỡng Nông hoá theo quy trình giám định tiêu bản đất nguyên khối đã xây dựng.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- 01 Hệ thống phân loại đất (HTPLĐ) phù hợp cho công tác phân loại, giám định tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (BTTNVN);
- 01 Quy trình giám định tiêu bản đất nguyên khối cho Hệ thống BTTNVN (kèm theo các biểu mẫu chỉ thị giám định các tính chất đất theo hệ thống phân loại sử dụng cho công tác điều tra khảo sát ngoài thực địa và các chỉ tiêu phân loại trong phòng phục vụ giám định mẫu đất tại BTTNVN;
- 01 phần mềm hỗ trợ công tác giám định tiêu bản đất nguyên khối cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam theo quy trình đã xây dựng;
- 07 Bài báo khoa học đăng ở các tạp chí khoa học, hội nghị hội thảo trong nước (3 bài đăng trên tạp chí chuyên ngành, 01 bài VAST1 đã được phản biện, 3 đăng ở Hội nghị QG có chỉ số ISBN có cảm ơn DATP).
Về ứng dụng:
- 05 tiêu bản đất nguyên khối với đầy đủ hồ sơ trưng bày.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
+ Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Thái Bạt, Hồ Quang Đức, Lại Quang Trung, Trần Thùy Chi. Nghiên cứu lựa chọn hệ thống phân loại đất cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đất của Hội Khoa học Đất Việt Nam, số 62/2021, 10-14.
+ Nguyễn Thanh Tuấn, Hồ Quang Đức, Lê Thái Bạt,  Lê Anh Tuấn, Ngô Quang Dự, Lại Quang Trung, Trần Thùy Chi. Giám định thử nghiệm tiêu bản đất nguyên khối cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam,  số 63/2021, 16-22.
+ Nguyen Thanh Tuan, Tran Thuy Chi*, Uong Dinh Khanh and John Muasya Kioko, 2019. Conservative valuation of typical volcanic landscapes in the pleiku plateau: some improvement, Vietnam Journal of Earth Sciences. Vietnam Journal of Earth Sciences. 42(1), 15-40.
+ Nguyễn Thanh Tuấn, Hồ Quang Đức, Lê Thái Bạt, Trần Minh Tiến, Lại Quang Trung, Trần Thùy Chi, Nguyễn Tùng Lâm.Kết quả bước đầu của dự án thành phần “Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về phân loại đất và giám định mẫu đất”. Hội nghị toàn quốc lần thứ ba Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Hà Nội, 2021. 53 – 63.
+  Trần Thùy Chi, Nguyễn Thanh Tuấn, Lại Quang Trung, Ngô Đăng Trí. Xây dựng nội dung giảng dạy địa lý tự nhiên lớp 8 tại phòng trưng bày tiến hóa sinh giới, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Hội nghị toàn quốc lần thứ ba Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Hà Nội, 2021. 187 – 193.
+ Nguyễn Thanh Tuấn, Hồ Quang Đức, Lê Thái Bạt, Lại Quang Trung, Trần Thùy Chi. Phân loại đất Việt Nam áp dụng cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt nam. Hôi thảo quốc gia “Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống phân loại đất Việt Nam tương quan với hệ thống phân loại đất quốc tế của FAO - UNESCO – WRB”.
+ Tuan Thanh Nguyen, Dr; Duc Quang Ho, Assoc Prof. Dr; Bat Thai Le, Assoc Prof. Dr; Tuan Anh Le, Msc; Chien Quyet Nguyen, Dr; Y Van Tran, Assoc Prof. Dr; Trung Quang Lai, BSc; Chi Thuy Tran, MSc. Upgrading the Vietnam semi-quantitative soil classification system. Vietnam Journal of Earth Sciences (đã có phản biện).
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 05 tiêu bản đất nguyên khối với đầy đủ hồ sơ trưng bày.
- Các sản phẩm khác (nếu có):
+ 01 phần mềm hỗ trợ công tác giám định tiêu bản đất nguyên khối cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam theo quy trình đã xây dựng.

Những đóng góp mới

Nghiên cứu của DATP đã góp phần hoàn thiện HTPLĐ Việt Nam. HTPLĐ này được áp dụng cho BTTVN, tuy nhiên DATP hy vọng HTPLĐ Việt Nam áp dụng cho BTTNVN là một bước tiến mới tiến đến hợp thức hóa như một HTPLĐ Việt Nam chính thức. Cùng với HTPLĐ Việt Nam áp dụng cho BTTNVN, quy trình giám định tiêu bản đất nguyên khối cùng với các bước và biểu mẫu cụ thể, phần mềm hỗ trợ giám định và phân loại tiêu bản đất nguyên khối của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam là những đóng góp mới của DATP đối với công tác điều tra, phân loại đất ở Việt Nam.

Địa chỉ ứng dụng

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, các Bảo tàng khác có liên quan đến lưu trữ, trưng bày mẫu thổ nhưỡng, các ngành học và viện nghiên cứu có liên quan đến điều tra, phân loại đất.

Kiến nghị

Sau khi DATP được nghiệm thu, BTTNVN cần có văn bản yêu cầu các DATP về thu thập mẫu thổ nhưỡng thực hiện giám định và phân loại tiêu bản đất nguyên khối theo kết quả của DATP. Đối với các tiêu bản đất đã được thu thập và bàn giao cho Bảo tàng, cần có nghiên cứu giám định lại tên đất theo HTPLĐ Việt Nam áp dụng cho BTTNVN để đảm bảo tính đồng bộ của bộ sưu tập mẫu thổ nhưỡng của Bảo tàng. Đây vừa là cách để kiểm chứng và hoàn thiện thêm đối với HTPLĐ Việt Nam áp dụng cho BTTNVN, vừa là để hoàn chỉnh bộ sưu tập mẫu thổ nhưỡng của Bảo tàng.

Ảnh nổi bật đề tài
1644995900574-197.nttuan.jpg