Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng thực vật đến sự sinh trưởng, phát triển và khả năng tích lũy của chúng trong rau xanh
Mã số đề tài QTHU01.01/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Cơ quan phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Hungary
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Nguyễn Ngọc Tùng
Thời gian thực hiện 01/03/2020 - 30/06/2022
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung:
•    Duy trì, phát triển và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Viện Hàn lâm Khoa học Hungary.
•    Phát huy lợi thế về tiềm lực của hai bên trong việc nghiên cứu khoa học và đào tạo nâng cao trình độ cho các cán bộ nòng cốt đáp ứng cho nhu cầu phát triển của đơn vị trong tương lai.
•    Tiếp tục phối hợp nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực an toàn thực phẩm và môi trường, đặc biệt tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của nhiệm vụ hợp tác quốc tế nghiên cứu về chất kích thích sinh trưởng thực vật.
Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng thực vật đến sự sinh trưởng, phát triển và khả năng tích lũy của chúng trong rau xanh ở Việt Nam và Hungary.

 

Kết quả chính của đề tài

- Công bố 01 bài báo quốc tế thuộc danh mục Tạp chí SCIE (đã đăng)
- Công bố 01 bài báo quốc tế thường (đã đăng)
- Công bố 02 bài báo trong nước trên tạp chí chuyên ngành có uy tín (Tạp chí Hóa học, đã đăng)
- Hỗ trợ đào tạo 01 Cử nhân (đã tốt nghiệp) và 01 Tiến sĩ (đã tốt nghiệp)

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
1. Van Nhan Le, Quang Trung Nguyen, Ngoc Tung Nguyen, Tibor Janda, Gabriella Szalai, Tien Dat Nguyen, Truong Giang Le. Foliage applied Gibberellic acid Influences growth, nutrient contents and quality of Lettuces (Lactuca sativa L.). The Journal of Animal and Plant Sciences, 2021, 31(6).
doi: 10.36899/JAPS.2021.6.0374 (Q3, IF=0,48)
2. Van Nhan Le, Quang Trung Nguyen, Ngoc Tung Nguyen, Truong Giang Le. Analysis of Plant Growth Substances (Auxins, Gibberelins and Cytokinins) in Vegetables Using High-Performance Liquid Chromatography Coupled to Electrospray Ionization Tandem Mass Spectrometry. The International Journal of Science and Technoledge, 2020, 8(7): 38-46.
doi: 10.24940/theijst/2020/v8/i7/ST2007-012
3. Lê Văn Nhân, Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Quang Trung. Phân tích đồng thời các chất kích thích sinh trưởng Cytokinin trong rau xanh. Tạp chí Hóa học, 2020, 58(6E1+2): 16-20.
4. Lê Văn Nhân, Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Quang Trung. Ảnh hưởng của GA3 đến sự phát triển sinh khối của một số loại rau xanh. Tạp chí Hóa học, 2020, 58(6E1+2):21-24.
- Đào tạo: 01 Cử nhân (đã tốt nghiệp) và hỗ trợ 01 Tiến sĩ (đã tốt nghiệp)

Những đóng góp mới

Nghiên cứu này đã đánh giá vai trò của chất kích thích sinh trưởng thực vật GA3 đối với sự sinh trưởng và phát triển của một số đối tượng rau xanh, ảnh hưởng của GA3 tới hàm lượng các nguyên tố vi lượng trong rau xanh, cũng như khả năng tích lũy của GA3 trong rau xanh.
Những kết quả này có thể đóng vai trò cơ sở giúp lựa chọn hàm lượng chất kích thích sinh trưởng thực vật GA3 phù hợp để sử dụng trong canh tác nông nghiệp nhằm cân bằng lợi ích của người trồng trọt và người tiêu dùng, cũng như cho thấy tầm quan trọng của việc phát triển những chương trình và chính sách liên quan đến việc sử dụng chất kích thích sinh trưởng thực vật trong canh tác nông nghiệp.

Địa chỉ ứng dụng

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ.

Ảnh nổi bật đề tài
1644804994158-195. nntung.png