Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đánh giá mức độ đa dạng nguồn gen và ứng dụng chỉ thị di truyền phân tử trong hỗ trợ chọn lọc giống gà Liên Minh. Mã số đề tài: VAST.NĐP.01/15-16.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên TS Nguyễn Thị Diệu Thuý
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600.000.000 đ
Xếp loại Chọn
Mục tiêu đề tài

Đánh giá đa dạng di truyền giống gà Liên Minh và phân tích chỉ thị gen hỗ trợ chọn giống gà Liên Minh cải thiện khả năng sinh sản.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:

+ Số liệu đa dạng nguồn gen và vị trí của gà Liên Minh trong cây phân loại di truyền (cùng với các giống gà bản địa khác).
+ Xác định được 01 kiểu gen TT (VIPR1/ TaqI) có lợi liên quan tính trạng số lượng trứng trung bình trong 20 tuần, ngoài ra 2 kiểu gen dị hợp tử ID (locus PRL24) và CT (locus PRL5) có lợi cho tính trạng trọng lượng trứng trung bình trong 20 tuần đẻ trứng. Mối tương quan giữa chỉ thị gen PRL24 (ID) với tính trạng trọng lượng trứng trung bình đã được xác nhận khi kiểm tra trên thế hệ kế tiếp.
- Về ứng dụng:
Kết quả nghiên cứu được bàn giao cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Hải Phòng nhằm hỗ trợ chọn giống gà Liên Minh dòng sinh sản (có biên bản bàn giao).


Một số hình ảnh của đề tài:

ntdthuy1

Những đóng góp mới

Kết quả phân tích nguồn gen cung cấp thông tin cho bảo tồn và phát triển giống gà Liên Minh, đồng thời trình tự nucleotide vùng D-loop gen ty thể gà Liên Minh (n=24), gà Đông Tảo (n=18), Gà Nhạn (n=18) và Gà Chín Cựa (n=6) đã được đăng ký trên ngân hàng gen quốc tế (KY172116-KY172121; MH425591- MH425608) hỗ trợ cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá đặc sản địa phương của gà Liên Minh.

Địa chỉ ứng dụng

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Hải Phòng, 276B Đồng Tâm, Lạch Tray, Hải Phòng.