Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng thuyết minh đề án “Xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Bắc”
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên PGS.TS. Chu Hoàng Hà
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 100 triệu
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Hoàn thành bản thuyết minh đề án “Xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Bắc”

Kết quả chính của đề tài

- Đã hoàn thành 4 nội dung chuyên đề, tổ chức 2 hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho bản dự thảo đề án của các đơn vị trong Viện hàn lâm và các Bộ ngành có liên quan.
- Đã hoàn thiện bản thuyết minh đề án “Xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Bắc”.