Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra nghiên cứu động vật chân khớp ở đất trong hang động tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên PGS.TS Phạm Đình Sắc
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600.000.000 đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Điều tra thành phần loài, thu thập mẫu vật, phân loại một số nhóm động vật chân khớp ở đất trong hang động tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
- Xác định được điều kiện phân bố của các loài động vật chân khớp đã điều tra.
- Xác định các nguy cơ đe dọa và các biện pháp bảo tồn các loài động vật chân khớp ở đất trong hang động tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
Kết quả của đề tài đã ghi nhận thành phần loài, phân bố của các loài động vật chân khớp hang động ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng. Từ các kết quả điều tra khảo sát, đã chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng và đưa ra gải pháp bảo vệ các loài động vật chân khớp hang động trong khu vực nghiên cứu.
- Về ứng dụng: 
Kết quả thu được của đề tài sẽ góp phần vào công tác điều tra, quản lý bảo tồn đa dạng sinh học ở hệ sinh thái hang động

Một số hình ảnh của đề tài:

pdsac1

pdsac2

pdsac3

Những đóng góp mới

- Cung cấp dẫn liệu mới về đa dạng sinh học ở Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng và ở Việt Nam nói chung;
- Công bố 5 loài động vật mới cho khoa học, bao gồm 3 loài nhện và 2 loài bọ cạp;
- Lần đầu tiên có kết quả nghiên cứu hoàn chỉnh về khu hệ động vật chân khớp hang động và đưa ra được các đề xuất bảo vệ giá trị đa dạng sinh học hang động.