Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đánh giá chi tiết hoạt động địa chấn đới đứt gãy kinh tuyến Thường Xuân - Bá Thước và các dạng tai biến địa chất liên quan
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học trái đất (VAST05)
Họ và tên Lại Hợp Phòng
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600.00 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Làm sáng tỏ đặc điểm hoạt động địa chấn đới đứt gãy kinh tuyến Thường Xuân - Bá Thước và mối quan hệ của nó với một số dạng tai biến địa chất ( Động đất, nứt sụt đất, trượt lở đất ).

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
Đới đứt gãy Thường Xuân – Bá Thước nằm trong khu vực tây Thanh Hóa nơi giao cắt với các đới đứt gãy lớn là Sông Mã và Sơn La – Bỉm Sơn được đánh giá là các đới hoạt động động đất mạnh ở vùng tây bắc Việt Nam. Từ cuối năm 2009 đến nay đã triển khai mạng máy địa chấn dải rộng gồm 12 chiếc với mật độ máy khá dày, cho phép đánh giá chi tiết hoạt động địa chấn tại đây. Kết quả là mạng máy đã ghi được khá nhiều trận động đất nhỏ, điều mà mạng máy khu vực không hiện thực được. Trong số hơn 140 trận động đất đã được định vị có đến 70% trận động đất có magnitude 3.0 độ Richter và số còn lại có magnitude 1.0= M =3. độ Richter. Đề tài đã sử dụng c

Những đóng góp mới

- Việc lần đầu đánh giá được chi tiết hoạt động địa chấn của vùng nghiên cứu, qua đó cho thấy khu vực đới đứt gãy Thường Xuân – Bá Thước không yên tĩnh về hoạt động địa chấn; việc ghi nhận không ít động đất nhỏ xảy ra dọc theo đới đứt gãy trẻ phương kinh tuyến là những điểm mới. Kết quả xác định cơ cấu chấn tiêu động đất một số trận tại khu vực cung cấp thông tin trường ứng suất địa phương.
- Xây dựng được sơ đồ phân vùng các dạng tai biến trượt lở, nứt đất dọc theo đới đứt gãy có tác dụng cho quy hoạch phát triển kinh tế địa phương.

Địa chỉ ứng dụng

Các cơ sở nghiên cứu về thiên tai địa chất, các cơ sở liên quan của tỉnh Thanh Hóa.

Kiến nghị

Khu v?c nghiên c?u có tính ho?t ??ng ??a ch?n khá ph?c t?p v?i s? xu?t hi?n c?a các ??i ??t gãy có ph??ng á kinh tuy?n và hai ??i ??t gãy l?n là Sông Mã và S?n La – B?m S?n. C?n ti?p t?c các nghiên c?u v? ho?t ??ng ??ng ??t t?i khu v?c này.
Ch? nhi?m ?? tài cam k?t ch?u trách nhi?m v? s? chính xác c?a các thông tin nêu trên.