Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu quy trình và thử nghiệm thành lập mô hình số bề mặt và bình đồ ảnh trực giao từ ảnh máy bay không người lái - Mã số đề tài: VAST01.07/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Vũ trụ
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên ThS. Nguyễn Vũ Giang
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 500 triệu
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu quy trình phân tích xử lý dữ liệu ảnh hàng không chụp từ máy bay không người lái.
- Thử nghiệm bay chụp và xây dựng mô hình số bề mặt và bình đồ ảnh trực giao từ ảnh máy bay không người lái.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: xác lập quy trình thành lập mô hình số bề mặt và bình đồ ảnh trực giao từ ảnh máy bay không người lái.
Về ứng dụng: thử nghiệm bay chụp và xây dựng thành công mô hình số bề mặt và bình đồ ảnh trực giao từ ảnh máy bay không người lái.

Một số hình ảnh của đề tài:

nvgiang.1

nvgiang2

Địa chỉ ứng dụng

ứng dụng vận hành, khai thác các thiết bị bay hiện có của đơn vị.

Kiến nghị

Ti?p t?c ??u t? nghiên c?u phát tri?n và ?ng d?ng khoa h?c t? ?nh ch?p và thi?t b? bay không ng??i lái.