Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng bộ dữ liệu đa dạng sinh học huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam làm cơ sở quy hoạch thành lập khu BTTN Tây Giang, tỉnh Quảng NamMã số đề tài - VAST04.08/16–17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên TS. Vũ Ngọc Long
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600.000.000 đ (Sáu trăm triệu đồng)
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xác định tính Đa dạng sinh học và giá trị bảo tồn của hệ sinh thái rừng huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam.
- Đề xuất thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Tây Giang.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
Mức độ đa dạng sinh học tại khu vực nghiên cứu ở huyện Tây Giang không hề thua kém các khu rừng đặc dụng hiện có ở tỉnh Quảng Nam, gồm 540 loài thực vật, 40 loài thú, 137 loài chim, 50 loài bò sát, 44 loài lưỡng cư và 299 loài côn trùng. Trong đó, đã xác định có 9 loài thực vật và 58 loài động vật quý hiếm có giá trị bảo tồn. Các kết quả trên khẳng định mức độ đa dạng sinh học tại khu vực nghiên cứu ở huyện Tây Giang không hề thua kém các khu rừng đặc dụng hiện có ở tỉnh Quảng Nam.


Về ứng dụng:
Kết quả đề tài chứng minh được rằng rừng Tây Giang đáp ứng được các tiêu chí để xây dựng một khu rừng đặc dụng mới ớ mức cao nhất là vườn quốc gia. Hiện tại, huyện Tây Giang và Viện Sinh thái học Miền Nam tiếp tục hoàn chỉnh bộ hồ sơ luận chứng thành lập Vườn quốc gia Tây Giang.

Một số hình ảnh của đề tài: 

vnlong1

vnlong2

vnlong3

vnlong4

Những đóng góp mới

- Đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học rừng đầu tiên cho địa bàn huyện Tây Giang, có thể nhân rộng cho tỉnh Quảng Nam. Cơ sở dữ liệu có khả năng tích hợp vào công thông tin đa dạng sinh học quốc gia và quốc tế.
- Bên cạnh đó, còn khá nhiều loài thực vật và động vật nghi ngờ là loài mới đang được tiếp tục nghiên cứu công bố. Đến thời điểm báo cáo đã công bố 1 loài thực vật và 1 loài chuồn chuồn mới cho khoa học.

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố:
1, Luu, H.T., Trần, H.D., Nguyễn, T.Q.T., Leong-Škornicková, J., 2017. Curcuma cotuana sp. nov. (Zingiberaceae: Zingibereae) from central Vietnam. Nordic Journal of Botany 35(5): 552-556.
2, To, V.Q., Phan, Q.T., Tran, V.B., 2017. Description of Coeliccia bhriulieci sp. nov. (Odonata: Zygoptera: Platycnemididae) from central Vietnam. Zootaxa 4341 (2): 279–282.

Các sản phẩm cụ thể:
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu về Đa dạng sinh học.
- Danh lục và cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học động vật Huyện Tây Giang, Quảng Nam. (Nhóm thú, chim, bò sát, lưỡng cư, côn trùng)
- Danh lục và cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học thực vật bậc cao Huyện Tây Giang, Quảng Nam
- Thuyết minh đề xuất thành lập khu BTTN Tây Giang.

Địa chỉ ứng dụng

- Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.
- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.
- Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam.