Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thử nghiệm môđun đèn LED chiếu sáng đường phố tản nhiệt bằng chất lỏng nanô các bon - Mã số đề tài: VAST03.02/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên
Họ và tên TS. Bùi Hùng Thắng
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí Viện Khoa học vật liệu
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Hoàn thiện công nghệ chế tạo môđun đèn LED công suất trên 100 W tản nhiệt bằng chất lỏng cácbon nano sử dụng trong chiếu sáng công cộng đảm bảo độ bền, tuổi thọ và hiệu quả kinh tế vượt trội so với chiếu sáng thông dụng.
- Thúc đẩy thương mại hóa sớm sản phẩm môđun đèn LED.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
Đã phát triển một số nghiên cứu tính toán lý thuyết trong chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần cacbon nano bao gồm: tính toán lý thuyết độ dẫn nhiệt của chất lỏng chứa thành phần AL-SWCNT, xây dựng mô hình tính toán độ dẫn nhiệt của chất lỏng nền hỗn hợp EG/DW chứa thành phần CNTs. Các nghiên cứu thực nghiệm trong việc hình thành quy trình chế tạo chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần CNTs cũng đã được tập thể nghiên cứu hoàn thiện tối ưu.

Về ứng dụng:
Tập thể nghiên cứu đã hoàn thiện quy trình chế tạo môđun đèn LED chiếu sáng đường phố tản nhiệt bằng chất lỏng nanô cácbon. Viện Khoa học vật liệu cũng đã kết hợp với Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Minh Quang và Nhà Máy Nhôm Đông Anh để sản xuất chế tạo thử nghiệm 20 modun đèn LED. Các thông số kỹ thuật của modun đèn LED đã được tiến hành đo đạc thử nghiệm và kiểm định tại Tổng Cục đo lường chất lượng. Kết quả thu được đặt nền tảng cho việc ứng dụng sản phẩm vào thực tế trong giai đoạn tiếp theo.

Một số hình ảnh của đề tài: 

bhthang1

bhthang2

Những đóng góp mới

Đề tài có những đóng góp mới sau đây (so với những đề tài và công trình công bố khác được biết đến trong nước cũng như trên thế giới):

- Xây dựng được mô hình tính toán lý thuyết độ dẫn nhiệt của chất lỏng tản nhiệt nền EG/DW chứa thành phần CNTs
- Hoàn thiện quy trình sản xuất thử nghiệm môđun đèn LED chiếu sáng đường phố tản nhiệt bằng chất lỏng nanô cácbon
- Xây dựng 02 đăng ký sáng chế mới liên quan đến thiết kế cải tiến của modun đèn LED (đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn).

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố (liệt kê)

- Bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI

 1, Pham Van Trinh, Nguyen Ngoc Anh, Nguyen Trong Tam, Nguyen Tuan Hong, Phan Ngoc Hong, Phan Ngoc Minh and Bui Hung Thang, “Influence of defects induced by chemical treatment on the electrical and thermal conductivity of nanofluids containing carboxyl-functionalized multi-walled carbon nanotubes”, RSC Advances 7(79) (2017) 49937

- Bài báo quốc tế thuộc danh mục Scopus, ISI năm 2016

 1, Manh Hong Nguyen, Hung Thang Bui, Van Trinh Pham, Ngoc Hong Phan, Tuan Hong Nguyen, Van Chuc Nguyen, Dinh Quang Le, Hong Khoi Phan and Ngoc Minh Phan, “Thermo-mechanical properties of carbon nanotubes and applications in thermal management”, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol.7(2016) 025017(9pp)

- Bài báo quốc tế khác có chỉ số ISSN

 1, Nguyen Manh Hong, Bui Hung Thang, Phan Ngoc Minh, “Calculation the Thermal Conductivity of Nanofluids Containing Aligned Ultralong Single Walled Carbon Nanotubes”, Physical Science International Journal 10(1): 1-8, 2016, Article no.PSIJ.24520 ISSN: 2348-0130

- Bài báo trên tạp chí quốc gia

 1, Pham Van Trinh, Nguyen Ngoc Anh, Nguyen Trong Tam, To Anh Duc, Nguyen Van Chuc, Phan Ngoc Hong, Phan Ngoc Minh, Bui Hung Thang, “Nghiên cứu chế tạo vật liệu lai giữa ống nano cácbon và hạt nano Cu định hướng ứng dụng cho chất lỏng nano”, Tạp chí Khoa học - ĐH Huế 126(1A) (2017) 93–101

- Hội nghị khoa học quốc tế

 1, Bui Hung Thang, Nguyen Trong Tam, Pham Van Trinh, Le Dinh Quang, Phan Ngoc Hong, Phan Hong Khoi, Phan Ngoc Minh “Heat dissipation for 100W LED streetlight using MWCNT-based nanofluids”, Proceedings of the 3rd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology 321, 2016, ISBN: 978-604-95-0010-7

- Hội nghị khoa học quốc gia

 1, Bùi Hùng Thắng, Nguyễn Hữu Hồng, Phan Ngọc Minh, “Nghiên cứu chế tạo đèn LED tản nhiệt bằng chất lỏng dựa trên cơ chế chuyển pha và tự đối lưu”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017

Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)

- Đơn đăng ký sáng chế mới được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận

    + Đơn đăng ký sáng chế “Môđun đèn LED chiếu sáng đường phố làm mát bằng ống nhiệt” được Cục SHTT chấp nhận đơn theo quyết định số 41964/QĐ-SHTT ngày 26/6/2017.
    + Đơn đăng ký sáng chế “Môđun đèn led chiếu sáng đường phố tản nhiệt bằng chất lỏng dựa trên nguyên lý chuyển pha và tự đối lưu” được Cục SHTT chấp nhận đơn theo quyết định số 62723/QĐ-SHTT ngày 11/9/2017.

- Bằng độc quyền sáng chế được cấp (liên quan trực tiếp đến đề tài):

    + Bằng sáng chế: “Môđun đèn LED tản nhiệt bằng chất lỏng”; Chủ bằng: Viện Khoa học Vật liệu; Tác giả: Bùi Hùng Thắng, Phan Ngọc Minh, Vũ Đình Lãm; Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng sáng chế số: 16778 ngày 27/03/2016
    + Bằng sáng chế: “Bóng đèn LED tản nhiệt bằng chất lỏng tự đối lưu”, Chủ bằng: Viện Khoa học vật liệu, Tác giả: Bùi Hùng Thắng, Phan Ngọc Minh, Vũ Đình Lãm, Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng sáng chế số 18229 ngày 02/01/2018
    + Giải pháp hữu ích: “Quy trình chế tạo chất lỏng tản nhiệt chứa ống nano cacbon, chất lỏng tản nhiệt thu được từ quy trình này và cấu trúc tản nhiệt chứa chất lỏng tản nhiệt”; Chủ bằng: Viện Khoa học Vật liệu; Tác giả: Phan Ngọc Minh, Bùi Hùng Thắng, Phan Hồng Khôi, Phạm Văn Trình, Phan Ngọc Hồng, Lê Đình Quang; Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng GPHI số: 1357 ngày 08/03/2016

Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)

bhthangsp1

  Các sản phẩm khác (nếu có)

bhthangsp2

Địa chỉ ứng dụng

Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Minh Quang và Nhà máy Nhôm Đông Anh.

Kiến nghị

T?p th? ?? tài xin g?i l?i c?m ?n chân thành t?i Lãnh ??o Vi?n Hàn lâm Khoa h?c và Công ngh? Vi?t Nam, Lãnh ??o Vi?n Khoa h?c v?t li?u, H?i ??ng khoa h?c ngành Khoa h?c v?t li?u ?ã ?ng h? ?? th?c hi?n h??ng nghiên c?u này. T?p th? ?? tài mong mu?n ti?p t?c phát tri?n nhân r?ng nh?ng k?t qu? nghiên c?u ?ã ??t ???c ?? ?ng d?ng th?c t? trong chi?u sáng công c?ng thông qua s? h?p tác v?i các doanh nghi?p và ??a ph??ng trong giai ?o?n t?i.