Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thử nghiệm môđun đèn LED chiếu sáng đường phố tản nhiệt bằng chất lỏng nanô các bon - Mã số đề tài: VAST03.02/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên
Họ và tên TS. Bùi Hùng Thắng
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí Viện Khoa học vật liệu
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Hoàn thiện công nghệ chế tạo môđun đèn LED công suất trên 100 W tản nhiệt bằng chất lỏng cácbon nano sử dụng trong chiếu sáng công cộng đảm bảo độ bền, tuổi thọ và hiệu quả kinh tế vượt trội so với chiếu sáng thông dụng.
- Thúc đẩy thương mại hóa sớm sản phẩm môđun đèn LED.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
Đã phát triển một số nghiên cứu tính toán lý thuyết trong chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần cacbon nano bao gồm: tính toán lý thuyết độ dẫn nhiệt của chất lỏng chứa thành phần AL-SWCNT, xây dựng mô hình tính toán độ dẫn nhiệt của chất lỏng nền hỗn hợp EG/DW chứa thành phần CNTs. Các nghiên cứu thực nghiệm trong việc hình thành quy trình chế tạo chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần CNTs cũng đã được tập thể nghiên cứu hoàn thiện tối ưu.

Về ứng dụng:
Tập thể nghiên cứu đã hoàn thiện quy trình chế tạo môđun đèn LED chiếu sáng đường phố tản nhiệt bằng chất lỏng nanô cácbon. Viện Khoa học vật liệu cũng đã kết hợp với Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Minh Quang và Nhà Máy Nhôm Đông Anh để sản xuất chế tạo thử nghiệm 20 modun đèn LED. Các thông số kỹ thuật của modun đèn LED đã được tiến hành đo đạc thử nghiệm và kiểm định tại Tổng Cục đo lường chất lượng. Kết quả thu được đặt nền tảng cho việc ứng dụng sản phẩm vào thực tế trong giai đoạn tiếp theo.

Một số hình ảnh của đề tài: 

bhthang1

bhthang2

Những đóng góp mới

Đề tài có những đóng góp mới sau đây (so với những đề tài và công trình công bố khác được biết đến trong nước cũng như trên thế giới):

- Xây dựng được mô hình tính toán lý thuyết độ dẫn nhiệt của chất lỏng tản nhiệt nền EG/DW chứa thành phần CNTs
- Hoàn thiện quy trình sản xuất thử nghiệm môđun đèn LED chiếu sáng đường phố tản nhiệt bằng chất lỏng nanô cácbon
- Xây dựng 02 đăng ký sáng chế mới liên quan đến thiết kế cải tiến của modun đèn LED (đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn).

Địa chỉ ứng dụng

Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Minh Quang và Nhà máy Nhôm Đông Anh.

Kiến nghị

T?p th? ?? tài xin g?i l?i c?m ?n chân thành t?i Lãnh ??o Vi?n Hàn lâm Khoa h?c và Công ngh? Vi?t Nam, Lãnh ??o Vi?n Khoa h?c v?t li?u, H?i ??ng khoa h?c ngành Khoa h?c v?t li?u ?ã ?ng h? ?? th?c hi?n h??ng nghiên c?u này. T?p th? ?? tài mong mu?n ti?p t?c phát tri?n nhân r?ng nh?ng k?t qu? nghiên c?u ?ã ??t ???c ?? ?ng d?ng th?c t? trong chi?u sáng công c?ng thông qua s? h?p tác v?i các doanh nghi?p và ??a ph??ng trong giai ?o?n t?i.