Thông tin Đề tài

Tên đề tài Chế tạo và biến đổi hạt nano bằng phương pháp tan mòn sử dụng laser trong dung dịch có hoạt tính hóa học - Mã số nhiệm vụ: VAST.HTQT.NGA.09/16-17.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Vật lý
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Nguyễn Trọng Nghĩa
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu nguyên lý và hoàn thiện chế độ laser để chế tạo những dạng mới của hạt nano sử dụng laser và chất lỏng có hoạt tính hóa học.
- Góp phần nghiên cứu và chuyển giao về Việt Nam một công nghệ hiện đại.
- Đào tạo cán bộ KH&CN và tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế

Kết quả chính của đề tài

- Đã tìm hiểu và phân tích cơ chế tạo thành các vật liệu nano bằng phương pháp tan mòn laser cũng như phương pháp plasma điện hóa.
- Cùng với các nhà khoa học đối tác, chúng tôi đã chế tạo chế tạo và nghiên cứu tính chất quang học, hình thái học của các hạt nano và cấu trúc bề mặt được chế tạo bằng cả hai phương pháp trên.
- Các kết quả của đề tài tạo là cơ sở cho việc phát triển các phương pháp chế tạo tạo vật liệu nano ở Việt Nam nói chung Viện vật lý nói riêng.
- Việc thực hiện đề tài không chỉ mang lại ý nghĩa khoa học mà còn có ý nghĩa thực tiễn trong việc đào tạo nhân lực có trình độ cáo trong lĩnh vực quang tử nano mà còn thúc đẩy hợp tác quốc tế của hai Viện.

Một số hình ảnh của đề tài:

ntnghia1

ntnghia2

ntnghia3

Những đóng góp mới

Góp phần nghiên cứu và chuyển giao về Việt Nam một công nghệ hiện đại trong việc chế tạo những dạng mới của hạt nano sử dụng phương pháp vật lý nói chung và phương pháp tan mòn laser nói riêng.

Kiến nghị

?? tài ?ã hoàn thành t?t các n?i dung ??ng ký, chúng tôi r?t mong ???c s? ?ng h? c?a Vi?n V?t lý, Vi?n Hàn lâm KH&CN Vi?t Nam cho phép c?ng nh? ?ng h? kinh phí ?? chúng tôi có th? ti?p t?c các nghiên c?u m?i theo h??ng này.