Thông tin Đề tài

Tên đề tài “Nghiên cứu, đánh giá một số nhân tố tác động tới biến đổi lòng dẫn và sạt lở bờ sông Hồng khu vực Sơn Tây - Gia Lâm (Hà Nội)” - Mã số đề tài: VAST05.05/16-17. Hạng đề tài: B
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học trái đất (VAST05)
Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Nhân
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Xác định được các yếu tố chính gây biến đổi lòng dẫn và sạt lở bờ sông Hồng;
- Đề xuất một số giải pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại đối với các khu dân cư và công trình kỹ thuật ven sông

Kết quả chính của đề tài

 Về khoa học:
- Xác định được các vùng cấu trúc yếu tầng nông đới ven sông Hồng (Sơn Tây - Gia Lâm);
- Xác định được các vùng xói lở - bồi tụ bờ sông Hồng do quá trình biến đổi lòng dẫn;
- Cảnh báo khu vực xói lở bờ nguy hiểm có tác động đến các khu dân cư, các công trình kỹ thuật ven sông;
- Xác định được các nguyên nhân chính gây biến đổi lòng dẫn sông Hồng;
- Đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động của hiện tượng xói lở, trượt lở bờ sông tới các khu dân cư và các công trình kỹ thuật ven sông do biến động lòng dẫn sông Hồng.
 Về ứng dụng:
- Cung cấp cơ sở khoa học ứng dụng trong cảnh báo tai biến xói lở bờ sông.
- Đóng góp một số giải pháp làm giảm thiểu tác động của hiện tượng xói lở, trượt lở đới bờ sông Hồng.

Một số hình ảnh của đề tài:

ntnhan1

ntnhan2

ntnhan3

ntnhan4

Những đóng góp mới

- Đề tài đã đánh giá thành công một số nguyên nhân là tác nhân chính gây ra hiện tượng xói - sạt lở và bồi tụ đới ven sông Hồng trong bối cảnh hiện nay. Từ đó đề xuất các giải pháp thích ứng cho từng đoạn đường bờ Sông Hồng khu vực Sơn Tây - Gia Lâm
- Nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng tổ hợp công nghệ trong nghiên cứu địa chất, địa vật lý, địa chất thủy văn, thủy thạch động lực và sử dụng các mô hình toán lý trong nghiên cứu giám sát cảnh báo các tai biến tiềm ẩn;
- Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học trong việc quản lý, giảm thiểu thiệt hại do tai biến sạt lở bờ sông nói riêng và công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường nói chung ở khu vực ven sông Hồng đoạn Sơn Tây - Gia Lâm (Hà Nội).

Sản phẩm đề tài

Các bài báo:
- “Một số kết quả nghiên cứu cấu trúc yếu tầng nông đới ven sông Hồng khu vực Sơn Tây - Gia Lâm (Hà Nội), (Tạp chí địa chất).
- “Ứng dụng tư liệu địa chất và địa chất công trình xây dựng bản đồ phân vùng cấu trúc tầng nông đới ven sông Hồng khu vực Sơn Tây - Gia Lâm”, (Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường).
Các sản phẩm cụ thể:
- Bản đồ phân vùng cấu trúc yếu tầng nông đới ven sông tỷ lệ: 1:50.000
- Bản đồ phân vùng xói lở - bồi tụ bờ sông Hồng do quá trình biến đổi lòng dẫn tỷ lệ: 1:50.000
- Bản đồ cảnh báo khu vực xói lở bờ nguy hiểm có tác động đến các khu dân cư, các công trình kỹ thuật ven sông tỷ lệ: 1:50.000
- Báo cáo nguyên nhân chính gây biến đổi lòng dẫn sông Hồng
- Báo cáo các giải pháp giảm thiểu tác động của hiện tượng xói lở, trượt lở bờ sông tới các khu dân cư và các công trình kỹ thuật ven sông do biến động lòng dẫn sông Hồng.
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài
- Công bố bài báo: Công bố 02 bài báo;
- Tham gia hỗ trợ đào tạo 1 tiến sỹ

Địa chỉ ứng dụng

Bộ tài nguyên và Môi trường, Sở khoa học và công nghệ, sở tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận khu vực ven sông Hồng.

Kiến nghị

Ch? nhi?m ?? tài xin chân thành c?m ?n ??n Vi?n Hàn Lâm Khoa h?c và Công Ngh? Vi?t Nam, Vi?n ??a ch?t và ??a v?t lý bi?n ?ã t?o m?i ?i?u ki?n t?t nh?t cho t?p th? tác gi? trong th?i gian th?c hi?n ?? tài.