Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu so sánh sự đa dạng phân tử của lipid phân cực trong san hô và san hô thủy tức của Việt Nam và vùng Viễn Đông LB Nga - Mã số Nhiệm vụ: VAST.HTQT.NGA.12/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Đặng Thị Phương Ly
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xác định thành phần lipid, axit béo và dạng phân tử của các lớp chất lipid phân cực khác nhau ở một số loài san hô và san hô thủy tức thu thập tại vùng biển Việt Nam và vùng biển Okhotsk, Viễn Đông, Nga.
- So sánh các kết quả nghiên cứu trên các mẫu thu được tại Việt Nam với các dữ liệu nghiên cứu thu được trên các mẫu thu thập tại vùng biển Okhotsk, Viễn Đông, Nga.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
Trong Nhiệm vụ này, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu trên 03 mẫu thu thập tại vùng biển Việt Nam: 01 mẫu san hô (Bebryce sp.) và 02 mẫu san hô thủy tức (Millepora dichotoma, Millepora platyphylla), thu được toàn bộ các số liệu về hàm lượng lipid tổng, thành phần và hàm lượng các lớp chất lipid, các axit béo, các lớp chất phospholipid trong các mẫu. Thực hiện phân tích và thu được số liệu về dạng phân tử của 03 mẫu, trong đó: Ở loài Bebryce sp. nhận dạng được 69 dạng phân tử phospholipid trong 5 phân lớp, loài Millepora platyphylla đã nhận dạng 75 dạng phân tử phospholipid và loài Millepora dichotoma đã nhận dạng được 77 dạng phân tử.. Lớp chất PE, PC, PS chủ yếu gồm các phospholipid dạng alkyl/acyl, lớp chất PI phần lớp là các diacyl phospholipid. Trong các mẫu Millepora nhận dạng được thêm các lysophospholipid. Kết hợp với kết quả phân tích của phía Nga trên 03 mẫu thu thập tại vùng biển nước lạnh Okhots (02 mẫu san hô Gersemia fruticosa và Gersemia rubiformis, 01 mẫu san hô thủy tức Allopora steinegeri) đã thực hiện so sánh thành phần dạng phân tử phospholipid của 06 mẫu san hô và san hô thủy tức. Có sự khác nhau về mặt số lượng và thành phần dạng phân tử giữa nhóm mẫu san hô và san hô thủy tức và giữa hai nhóm mẫu thu thập ở vùng biển Việt Nam và vùng biển Okhotsk.
- Về Hợp tác quốc tế:
Với sự hỗ trợ về máy móc thiết bị tối tân và những phương pháp phân tích hiện đại của các chuyên gia Nga, đề tài đã thực hiện 01 lượt đoàn ra sang trao đổi và làm việc tại phòng thí nghiệm Hóa sinh so sánh – Viện sinh vật biển Zhirmunsky – Phân viện Viễn Đông Viện HL Khoa học LB Nga, phối hợp thực hiện nghiên cứu để thu được các kết quả khoa học của đề tài; tham gia đón 01 lượt đoàn vào.
Từ các kết quả nghiên cứu đề tài phía Việt Nam cùng các nhà khoa học phía Nga đã công bố 01 bài báo Quốc tế, 01 báo cáo trong hội nghị Quốc tế, 01 bài báo trên tạp chí trong nước
- Về đào tạo: đang góp phần đào tạo 01 NCS (đang thực hiện)
Họ tên NCS: Nguyễn Bá Kiên (thời gian 06/2017-06/2021)
Tên luận án: Nghiên cứu thành phần lipid và các dạng phân tử của phospholipid từ loài san hô thủy tức Việt Nam

Một số hình ảnh của đề tài: 

đtply3

đtply4

Những đóng góp mới

Đã thực hiện nghiên cứu dạng phân tử phospholipid của 01 mẫu san hô (Bebryce sp.) và 02 mẫu san hô thủy tức ((Millepora dichotoma, Millepora platyphylla) thu thập tại vùng biển Việt Nam. Đây là những dữ liệu mới lần đầu tiên thu được về các loài san hô và san hô thủy tức này.

Kiến nghị

Ch? nhi?m ?? tài xin ?? xu?t ???c ti?p t?c th?c hi?n các nghiên c?u v? d?ng phân t? c?a lipid trên các ??i t??ng san hô Vi?t Nam khác ch?a ???c nghiên c?u, nh?m b? sung thêm các s? li?u nghiên c?u v? l?nh v?c này và t?o ra các c? s? d? li?u m?i v? thành ph?n d?ng phân t? c?a lipid các loài san hô Vi?t Nam