Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tính đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao có mạch tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa và đề xuất các giải pháp bảo tồn - Mã số: VAST.ĐLT.07/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên TS. Bùi Hồng Quang
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 500.000.000 đ (Năm trăm triệu đồng chẵn)
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

+ Điều tra bổ sung, đánh giá hiện trạng thành phần loài thực vật bậc cao có mạch của KBTTN Pù Hu.
+ Tìm kiếm các loài thực vật mới, bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam, từ đó nhằm đề xuất giải pháp bảo tồn và sử dụng bền vững

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Đề tài đã thống kê tại KBTTN Pù Hu có 1386 loài và dưới loài thuộc 631 chi và 164 họ thực vật của 6 ngành thực vật bậc cao có mạch. Trong tổng số 1386 loài thực vật bậc cao có mạch được ghi nhận tại KBTTN Pù Hu, 52 loài có tên trong IUCN 2016, 43 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam (2007), 5 loài có tên trong NĐ 32/2006/NĐ-CP.
+ Đề tài đã công bố 2 loài mới cho khoa học và 4 loài ghi nhận mới cho hệ thục vật Việt Nam
- Về ứng dụng:
+ Đề tài đã thống kê được 956 loài có giá trị sử dụng của 10 nhóm cây như: ăn quả, làm cảnh, tinh dầu, thuốc và thuốc độc, lấy gỗ,…
+ Đề tài đã tìm hiểu nguyên nhân gây đe dọa đến đa dạng thực vật bậc cao có mạch tại khu BTTN Pù Hu như: suy thoái mất rừng; săn bắn và buôn bán động thực vật hoang dã,…Từ đó đề xuất các biện pháp bảo vệ rừng như: duy trì và bảo vệ rừng; nghiêm cấm các hoạt động săn bắn động vật hoang dã, khai thác tận diệt; nâng cao nhận thức cho người dân,…

Một số hình ảnh của đề tài: 

bhquang1

bhquang2

Những đóng góp mới

- Lần đầu tiên đưa ra được những số liệu cập nhật nhất về tính đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao có mạch ở khu BTTN Pù Hu
- Đã mô tả 2 loài mới cho khoa học và 4 loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam.
- Đề tài đã xác định 5 nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học và đề xuất 5 nhóm giải pháp với 9 giải pháp cụ thể.

Địa chỉ ứng dụng

Khu BTTN Pù Hu, Thanh Hóa

Kiến nghị

- ?i?u tra, nghiên c?u gi?i pháp ph?c h?i m?t s? qu?n th? th?c v?t quý hi?m, có giá tr? kinh t? cao.
- ?i?u tra, nghiên c?u gi?i pháp ph?c h?i h? th?c v?t sau khai thác n??ng r?y. Xây d?ng mô hình th? nghi?m tr?ng cây ?a loài, nâng cao ?? che ph? và góp ph?n c?i thi?n ??i s?ng ng??i dân trong khu v?c.