Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu tạo màng phủ kị nước cho kính quan sát ban ngày ứng dụng trong bảo quản và sử dụng các trang bị kỹ thuật An ninh - Quốc phòng - Mã số đề tài: VAST.NĐP.05/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên TS. Lương Như Hải và TS. Vũ Minh Thành
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí Kinh phí thực hiện: 2.500 triệu đồng. Trong đó:- VAST: 1.000 triệu đồng - Bộ, ngành, địa phương (Viện Hoá học - Vật liệu): 1.500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Chế tạo vật liệu kị nước cho kính quan sát phục vụ quá trình sửa chữa, bảo quản, sản xuất mới kính quan sát, kính kỹ thuật phục vụ đảm bảo An ninh - Quốc phòng và Kinh tế.
- Thiết lập các quy trình chế tạo sản phẩm, quy trình tạo màng phủ và quy trình thử nghiệm sản phẩm trên thực địa.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Đã phân lập và xác định được 04 chủng nấm mốc gây mờ kính quan sát là Cladosporium tenuissium, Ramichloridium sp, Scopulariopsis brumptii và một chủng chưa định danh, trong đó 03 chủng nấm mốc định danh là rất phổ biến trong tự nhiên.
+ Đã lựa chọn hệ vật liệu tạo màng bảo vệ kính quang học trên cơ sở hợp chất cơ silic là polyethylhydrosiloxane (PEHS) và methyltriethoxysilane (MTES) với dung môi isopropanol.
+ Đã đưa ra quy trình công nghệ chế tạo vật liệu tạo màng phủ kị nước cho kính quan sát, vật liệu này với thành phần chính là PEHS: MTES tỉ lệ 1:1 về thể tích; trimetyltin clorua: 0,2 %. Các chỉ tiêu kỹ thuật của vật liệu tạo màng phủ kị nước đều đạt và vượt so với đăng ký.
+ Đã thiết lập được tiến trình phủ vật liệu tạo màng phủ kị nước cho kính quan sát và thử nghiệm cho một số sản phẩm kính quang học trong điều kiện phòng thí nghiệm. Màng phủ liên kết tốt với nền kính; không làm thay đổi tính quang học của kính; chiều dày màng phủ khoảng: 14,7 nm; khả năng ngăn cản sự phát triển của nấm mốc: 3 tuần nuôi cấy; khả năng chịu sương muối: 5KB; góc tiếp xúc giọt nước đạt: 114,09o và độ truyền qua: 99,50%.

- Về ứng dụng:
Đã tiến hành thử nghiệm sản phẩm tại các đơn vị trong lực lượng công an tỉnh Hòa Bình, công an tỉnh Nam Định, đơn vị X23/Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, môi trường biển đảo tại trạm đặt mẫu của Viện Khoa học và Công nghệ quân sự/Bộ quốc phòng. Với môi trường, điều kiện khí hậu thử nghiệm khác nhau thì các chỉ tiêu kỹ thuật của kính quan sát sau 6 tháng thử nghiệm vẫn đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Một số hình ảnh của đề tài:

lnhai1

 

lnhai2

Những đóng góp mới

- Đã chế tạo được vật liệu tạo màng phủ kị nước cho kính quan sát bằng phương pháp sol-gel từ polyethylhydrosiloxane (PEHS) và methyltriethoxysilane (MTES). Vật liệu này khi tạo màng sẽ tạo ra màng phủ lai micro-nano kị nước có chiều dày khoảng 15 nm và độ truyền qua rất cao (99,5%).
- Sản phẩm của đề tài có chất lượng tương đương với sản phẩm nhập ngoại. Do vậy, vật liệu tạo màng phủ kị nước cho kính quan sát có thể thay thế sản phẩm nhập ngoại trong công tác bảo quản kính quan sát phục vị An ninh-Quốc phòng.

Địa chỉ ứng dụng

Đã thử nghiệm sản phẩm tại một số đơn vị trong lực lượng công an tỉnh Hòa Bình, công an tỉnh Nam Định, đơn vị X23/Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Kiến nghị

S?n ph?m c?a ?? tài có ch?t l??ng khá t?t và có kh? n?ng ?ng d?ng vào th?c ti?n cao. Do v?y nhóm th?c hi?n ?? tài, Kính ?? ngh? H?i ??ng và c? quan qu?n lý các c?p ?ng h? cho ti?p t?c th?c hi?n m?t d? án s?n xu?t th? nghi?m ?? hoàn thi?n công ngh? và phát tri?n s?n ph?m nh?m cung c?p v?t li?u b?o qu?n kính quan sát trong l?nh v?c an ninh – qu?c phòng và trong dân d?ng.