Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tạo cây ngô chuyển gen - Mã số đề tài: VAST02.03/16-17 giầu Carotenoid
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ sinh học (VAST02)
Họ và tên GS.TS. Nguyễn Đức Thành
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng thể:
Tạo được cây ngô chuyển gen tăng tích lũy Carotenoid
Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng được quy trình chuyển gen gia tăng tích lũy Carotenoid ở ngô hiệu suất trên 1%
- Thiết kế được cấu trúc mang gen Or tăng cường tích lũy Carotenoid sẵn sàng cho chuyển gen
- Tạo được cây ngô chuyển gen tăng tích lũy Carotenoid cao hơn đối chứng không chuyển gen

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Một gen Or được phân lập từ giống khoai lang Hoàng Long và 1 gen Or phân lập từ cây súp-lơ
+ Hai cấu trúc chuyển gen mang gen Or tăng cường tích lũy Carotenoid
- Về ứng dụng:
+ 18 dòng ngô chuyển gen có hàm lượng Carotenoid tăng so với đối chứng, trong đó có 06 dòng tăng hơn 10 lần so với đối chứng.
+ Một quy trình chuyển gen gia tăng tích lũy Carotenoid ở ngô cho hiệu suất chuyển
gen từ 1,50 đến 2,56%

Một số hình ảnh của đề tài:

ndthanh1

ndthanh2

Những đóng góp mới

Là công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam thành công trong việc tạo cây ngô chuyển gen cho hàm lượng carotenoid tổng và β-carotene tăng tương ứng từ 1,756 đến 12,515 và từ 2,022 đến 19,002 lần so với dòng ngô không chuyển gen. Kết quả của công trình góp phần vào việc cải tiến chất lượng dinh dưỡng của cây ngô.

Địa chỉ ứng dụng

Các cấu trúc (vector) chuyển gen và quy trình chuyển gen có thể áp dụng tại các
Viện nghiên cứu và các phòng thí nghiệm để cải tiến chất lượng dinh dưỡng ở cây
ngô và các cây trồng khác.

Kiến nghị

Các dòng ngô chuy?n gen c?n ???c ti?p t?c theo dõi, ?ánh giá tính ?n ??nh c?a gen chuy?n, ?ánh giá an toàn sinh h?c n?u ???c ??a vào s?n xu?t