Thông tin Đề tài

Tên đề tài Thử nghiệm kết hợp tư liệu Landsat 8 OLI và Sentinel-1 hỗ trợ trong công tác vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam – Đà Nẵng) Mã số đề tài: VAST05.04/15-16
Mã số đề tài VAST05.04/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học trái đất (VAST05)
Họ và tên Nguyễn Đình Dương
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Đề tài có ba mục tiêu chính như sau:
- Kết hợp tư liệu quang học và siêu cao tần cung cấp thông tin hỗ trợ giám sát hiện trạng của các hồ chứa và đập thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.
- Ứng dụng thử nghiệm tư liệu Sentinel-1 trong quan trắc diễn thế biến động mặt nước trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn trong các mùa khô và lũ.
- Góp phần cung cấp cơ sở khoa học hỗ trợ công tác vận hành hồ chứa.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
o Đã xây dựng được công nghệ ứng dụng tư liệu Sentinel-1 trong nghiên cứu diễn thế thủy vực nói chung và tình hình ngập lụt nói riêng trên các lưu vực sông.
o Xây dựng được phương pháp kết hợp tư liệu quang học và viễn thám siêu cao tần trong xây dựng bản đồ lớp phủ
o Xây dựng được công nghệ và phần mềm nội suy ranh giới vùng ngập giữa hai thời điểm quan sát của tư liệu siêu cao tần.
o Xây dựng được công nghệ và phần mềm xác định độ sâu vùng ngập.
o Xây dựng được phương pháp tự động chiết tách mặt nước bằng tư liệu Landsat 8 OLI. Phương pháp này đã được công bố thông qua bài báo đăng trên tạp chí ISI
- Về ứng dụng:
o Xây dựng được bản đồ lớp phủ dựa trên tư liệu quang học và siêu cao tần cho lưu vực Vu Gia-Thu Bồn năm 2016.
o Xây dựng được cơ sở dữ liệu thủy vực cho toàn bộ lưu vực Vu Gia – Thu Bồn dựa trên số liệu vệ tinh mới nhất.
o Thống kê được diện tích các đối tượng lớp phủ bị ảnh hưởng do ngập lụt trong đợt lụt cuối năm 2016.
o Xác định được khả năng sử dụng tư liệu Sentinel-1 cung cấp các vùng ngập lụt trong thời điểm mưa lũ hỗ trợ công tác vận hành liên hồ chứa

Một số hình ảnh của đề tài:

nđduong1

nđduong2

Những đóng góp mới

- Chứng minh được khả năng sử dụng tư liệu Sentinel-1 hỗ trợ công tác vận hành liên hồ chứa tại thời điểm ngập lụt
- Cập nhật được cơ sở dữ liệu về thủy vực trên toàn bộ lưu vực Vu Gia – Thu Bồn
- Xây dựng được thuật toán phân loại tự động thủy vực dùng cho tư liệu Landsat