Thông tin Đề tài

Tên đề tài “Nghiên cứu, xử lý thuốc trừ cỏ và diệt khuẩn trong nước sinh hoạt ở khu vực nông thôn và miền núi bằng xúc tác quang hóa TiO2” Mã số đề tài: VAST 07.02/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Môi trường và Năng lượng (VAST07)
Họ và tên PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600.000.000 đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

-   Nghiên cứu, chế tạo được vật liệu TiO2 và TiO2 pha tạp nitơ phủ và bám dính trên hạt silicagel (TiO2/SiO2 và N-TiO2/SiO2).
-   Chế tạo và ứng dụng được hệ xúc tác quang hóa (qui mô 10L/ngày) để xử lý thành công thuốc trừ cỏ (2,4-D, paraquat) và diệt khuẩn (salmonella, coliform) trong nước sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi. 

Kết quả chính của đề tài

-  Nghiên cứu, chế tạo được vật liệu TiO2 và TiO2 pha tạp nitơ phủ và bám dính trên hạt silicagel (TiO2/SiO2 và N-TiO2/SiO2).
-   Chế tạo và ứng dụng được hệ xúc tác quang hóa (qui mô 10L/ngày) để xử lý thành công thuốc trừ cỏ (2,4-D, paraquat) và diệt khuẩn (salmonella, coliform) trong nước sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi.

Một số hình ảnh của đề tài:

 

nthue1

nthue2

Những đóng góp mới

-    Nghiên cứu, chế tạo được vật liệu TiO2 và TiO2 pha tạp nitơ phủ và bám dính trên hạt silicagel (TiO2/SiO2 và N-TiO2/SiO2).
-   Chế tạo và ứng dụng được hệ xúc tác quang hóa (qui mô 10L/ngày) để xử lý thành công thuốc trừ cỏ (2,4-D, paraquat) và diệt khuẩn (salmonella, coliform) trong nước sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi.

Kiến nghị

-   ???c ti?p t?c phát tri?n h??ng nghiên c?u ? m?c hoàn thi?n h?n các quy trình công ngh? áp d?ng trong s?n xu?t l??ng l?n và tri?n khai ? quy mô th?c t? t?i m?t ??a danh c? th?.
-    Có th? liên danh v?i m?t s? doanh nghi?p ?? hoàn thi?n các s?n ph?m ? m?c “th??ng m?i hóa”.