Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu sự thay đổi biểu hiện gen aryl hydrocarbon receptor (Ahr) ở mức độ phiên mã của người nhiễm Dioxin tại Việt Nam và đánh giá mối liên quan của gen Ahr với bệnh lí do Dioxin gây ra Mã số đề tài: VAST02.01/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ sinh học (VAST02)
Họ và tên TS. Nguyễn Trung Nam
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng được phương pháp xác định sự biểu hiện ở mức độ phiên mã của Ahr trong máu của người nhiễm dioxin.
- Xác định mối liên quan tiềm năng giữa thay đổi biểu hiện của Ahr và một số bệnh lý trên những người nhiễm dioxin.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học
•    Đã tiến hành phân tích 50 mẫu máu của người nhiễm dioxin với dữ liệu về bệnh lý và mức độ nhiễm dioxin
•    Thiết lập được quy trình xác định biểu hiện ở mức độ phiên mã của gen Ahr bằng phương pháp Realtime PCR.
•    Đã xác định được mức độ biểu hiện tương đối của gen Ahr giữa nhóm người nhiễm Dioxin và nhóm người không nhiễm Dioxin.
- Về ứng dụng
•    Kết quả của đề tài là cơ sở để đề xuất hướng chẩn đoán người nhiễm dioxin bằng cách xác định sự thay đổi biểu hiện của gen Ahr như một chỉ thị phân tử.

Một số hình ảnh của đề tài:

ntnam1

ntnam2

Những đóng góp mới

•    Đây là nghiên cứu đầu tiên khảo sát sự biểu hiện của gen Ahr giữa người nhiễm dioxin và người không nhiễm dioxin tại Việt Nam sử dụng phương pháp Realtime-PCR, cũng như đánh giá các bệnh liên quan đến những người nhiễm Dioxin tại Việt Nam. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc đề xuất gen Ahr là một chỉ thị phân tử để chẩn đoán người nhiễm Dioxin tại Việt Nam.