Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu phân loại và mối quan hệ di truyền các loài ếch cây thuộc giống Rhacophorus ở Việt Nam. Mã số đề tài: VAST. CTG. 03. 1617
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Chủ tịch Viện giao
Họ và tên TS. Nguyễn Thiên Tạo
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 400.000.000đ
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Hệ thống học các loài thuộc giống ếch cây Rhacophorus dựa trên các dẫn liệu về hình thái, sinh học phân tử, xây dựng cây quan hệ di truyền sử dụng một đoạn gen ty thể và cập nhật thông tin về phân bố của loài.
- Kiểm chứng mối quan hệ địa lý động vật của các loài ếch cây thuộc giống Rhacophorus dựa trên mối tương quan với các khu vực địa lý đặc trưng ở Việt Nam.

Kết quả chính của đề tài

+ Cập nhật các dữ liệu mới về phân loại học, hệ thống học cũng như sinh học, sinh thái của 21 trong tổng số 22 loài ếch cây giống Rhacophorus ở Việt Nam. Phát hiện thêm 01 loài mới (R. hoabinhensis) cho khoa học.
+ Phân tích hình thái và sinh học phân tử của 55 mẫu vật, từ đó đánh giá phân loại, mối quan hệ di truyền và mối quan hệ địa lý động vật của 22 loài ếch cây giống Rhacophorus ở Việt Nam.
+ Cung cấp 01 bộ sưu tập mẫu vật một số loài ếch cây ở Việt Nam, lưu trữ tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo.

nttao1

Những đóng góp mới

- Cập nhật và bổ sung lần đầu dữ liệu mới về di truyền của 55 mẫu vật mới ở Việt Nam và Lào, đặc biệt 3 loài lần đầu tiên gồm R. larisa; R. hoanglienensis và R. viridimaculatus.  Kết quả nghiên cứu đã phát hiện mô tả thêm 1 loài mới cho khoa học ếch cây hòa bình – Rhacophorus hoabinhensis và sắp xếp phân loại hai loài Rhacophorus puerensis và R. viridimaculatus thực chất là tên đồng nghĩa của R. omeiomontis và R. orlovi.
- Biện luận về mối quan hệ di truyền giữa các loài ếch cây giống Rhacophorus ở Việt Nam dựa trên phân tích tổ hợp 3 đoạn gen ty thể 12S, tVal và 16S. Kết quả phân tích phát sinh loài đã chỉ ra có sự không tương đồng giữa các quan điểm dựa trên phân tích hình thái học và di truyền phân tử thể hiện trong các loài thuộc nhóm R. orlovi, R. rhodopus và R. calcaneus.
- Xác định được lịch sử tiến hoá của Rhacophorus từ khoảng 30 triệu năm trước công nguyên (Thế Tiệm tân – Oligocen, Kỷ cổ cận – Paleogen) và quá trình phân tán từ khu vực tổ tiên của nó là Đông Nam Á đến Ấn Độ và Đông Á.