Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng hệ thống thí nghiệm tự động thu thập, lưu trữ tín hiệu và đo đạc dòng chảy bọt hai pha không có hoặc có trao đổi nhiệt chất. Mã số đề tài: VAST01.01/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên TS. Nguyễn Tất Thắng
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600 triệu VNĐ
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng hệ thống trang thiết bị đo đạc (vận tốc pha và tốc độ chuyển pha), thí nghiệm dòng chảy bọt hai pha lỏng khí và lỏng hơi;
- Phát triển, bổ sung các phần mềm kết nối phần cứng phục vụ tự động ghi và lưu trữ số liệu đo đạc sử dụng sóng siêu âm; các chương trình xử lý số liệu, tính toán tham số vận tốc, tốc độ chuyển pha dòng chảy bọt hai pha.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học: Đã phát triển 02 phương pháp mới trong đo đạc dòng chảy hai pha gồm phương pháp phân tách pha và phương pháp đo đạc tốc độ trao đổi pha. Đã áp dụng các phương pháp mới đó tiến hành các thí nghiệm đo đạc thu nhận dữ liệu phục vụ nghiên cứu, mô phỏng số, tính toán dòng chảy hai pha không có và có trao đổi nhiệt-chất. Đã tiến hành một số nghiên cứu vật lý dòng chảy hai pha có bọt/khoang khí/hơi quanh vật thể chuyển động trong nước. Trên cơ sở các nghiên cứu đó đã công bố thành công 01 bài báo SCI, 01 bài báo SCI-E, 02 bài báo SCOPUS và 02 bài báo hội nghị quốc gia.
-    Về ứng dụng: Đã phát triển 03 hệ thống đo đạc dòng chảy hai pha. Trong đó 02 hệ sử dụng sóng siêu âm (UVP – Ultrasonic Velocity Profile) và 01 hệ quang học. Đã phát triển nâng cấp 01 hệ thí nghiệm dòng chảy hai pha bọt khí trong ống đứng từ hệ thí nghiệm dòng chảy 1 pha. Đã xây dựng mới 04 hệ thí nghiệm đo đạc dòng chảy hai pha không có, có trao đổi pha. Các phương pháp đo đạc mới, các hệ thiết bị đo đạc mới và các hệ thí nghiệm tạo dòng chảy hai pha được xây dựng trong nội dung nghiên cứu của đề tài đã và đang góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu cơ học chất lỏng (cụ thể là cơ học dòng chảy nhiều pha) tại đơn vị, cập nhật với trình độ phát triển của thế giới, góp phần đào tạo kỹ sư, thạc sỹ và tiến sỹ.

Hình ảnh đề tài:

ntthang1

Những đóng góp mới

-    Hệ đo đạc dòng chảy hai pha sử dụng sóng siêu âm UVP;
-    Phương pháp phân tách pha và phương pháp đo đạc tốc độ trao đổi pha;
-    Một số nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết dòng chảy hai pha có bọt/khoang khí/hơi quanh vật thể chuyển động trong nước.

Địa chỉ ứng dụng

Nghiên cứu và đào tạo tại Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Kiến nghị

???c ti?p t?c ??u t? cho t?ng c??ng trang thi?t b? và các nghiên c?u (th?c nghi?m, lý thuy?t) v? dòng ch?y nhi?u pha; ??u t? th??ng m?i hóa s?n xu?t h? ?o ??c dòng nhi?u pha s? d?ng sóng siêu âm.