Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano ulvan polysaccharide từ ulvan polysacccharide trong rong lục, hướng đến ứng dụng làm chất dẫn thuốc trong y sinh. Mã số đề tài: VAST03.04/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học Vật liệu (VAST03)
Họ và tên Trần Thị Thanh Vân
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600,00 triệu
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

-  Xây dựng được quy trình tách chiết ulvan Polysaccharide từ loài rong lục thuộc chi rong Ulva hoặc chi Enteromorpha .
- Đưa ra quy trình chuyển hóa Ulvan polysaccharide thành dạng nano  polysaccharide hướng đến ứng dụng làm chất dẫn thuốc.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
* Thu thập 06 mẫu rong lục thuộc 04 chi rong là Ulva, Enteromorpha, Chaetomorpha và Cladophora thuộc 02  họ rong là họ Cladophoraceae và họ Ulvaceae và phân tích thành phần hóa học chính của các mẫu rong thu thập được.
* Xây dựng quy trình tách chiết ulvan polysaccharide từ một loài rong lục Ulva lactuca với quy mô 100 g rong/mẻ
* Xây dựng quy trình chuyển hóa các ulvan polysaccharide thành nano ulvan polysaccharide từ một loài rong Ulva lactuca làm nguyên liệu điều chế chất dẫn thuốc quy mô 20 g ulvan polysacchride/mẻ.
* Xác định cấu trúc hóa học và cấu hình không gian của ulvan polysaccharide chiết từ loài rong Ulva lactuca.
    Xác định kích thước hạt, thế zeta của nano ulvan.
* Thử hoạt tính chống oxy hóa, hoạt tính gây độc tế bào của 03 dòng tế bào ung thư  bao gồm (ung thư gan (HepG2), ung thư vú (MCF7) và ung thư cổ tử cung (Hela)), hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định và hoạt tính chống oxy hóa của 02 mẫu ulvan chiết từ 02 loài rong thuộc chi ulva và 01 mẫu nanogel ulvan axetyl hóa.
* Tạo sản phẩm ulvan Polysaccharide từ rong lục.
       200 g ulvan chiết từ loài rong Ulvalactuca
        10 g nano ulvan.
*  Đánh giá hiệu quả của việc nanogel AcU về khả năng dẫn curcumin.  

Hình ảnh đề tài:

tttvan

Những đóng góp mới

Đưa ra số liệu khoa học về hàm lượng, hoạt tính sinh học và một vài dạng cấu trúc của ulvan và quy trình chiết tách chúng từ một loài rong xanh sinh trưởng tại vùng biển Nha Trang – Khánh Hòa.
Đưa ra quy trình chuyển hóa Ulvan polysaccharide thành dạng nano  polysaccharide hướng đến ứng dụng làm chất dẫn thuốc.

Kiến nghị

?? có th? áp d?ng quy trình công ngh? vào s?n xu?t c?n ti?p t?c h? tr? kinh phí ?? hoàn thi?n quy trình công ngh? v?i quy mô pilot và ki?m tra ??c tích c?p và ??c tính bán tr??ng di?n c?a s?n ph?m ulvan và nanogel ulvan, làm c? s? ?? s?n ph?m có giá tr? th??ng m?i.