Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đánh giá cơ sở thức ăn tự nhiên cho tôm nuôi trong mối liên hệ với các yếu tố thủy địa hóa trong mô hình tôm sinh thái tại huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau – Đề xuất giải pháp cải thiện mô hình. Mã số đề tài: VAST.CTG.06/14-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM
Thuộc Danh mục đề tài Chủ tịch Viện giao
Họ và tên TS. Nguyễn Thọ
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 610 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

-    Đánh giá cơ sở thức ăn tự nhiên cho tôm nuôi trong mối liên hệ với các yếu tố thủy địa hóa trong mô hình tôm sinh thái;
-    Đề xuất các giải pháp cải thiện sự đa dạng và phong phú cơ sở thức ăn tự nhiên nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của mô hình tôm sinh thái.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
•    Đã đánh giá được cơ sở thức ăn tự nhiên và quan hệ giữa cơ sở thức ăn tự nhiên với các điều kiện thuỷ địa hoá, thuỷ sinh học trong mô hình tôm sinh thái.
-    Về ứng dụng:
•    Đã đề xuất được 01 nhóm giải pháp cải thiện sự đa dạng và phong phú cơ sở thức ăn tự nhiên trong mô hình tôm sinh thái. Nhóm giải pháp này đã được chính quyền địa phương chấp thuận.

Hình ảnh của đề tài:

ntho

Những đóng góp mới

•    Đánh giá được những hạn chế về yếu tố kỹ thuật và các đặc trưng của môi trường nuôi (về thuỷ địa hoá, thuỷ sinh học) trong mô hình tôm sinh thái;
•    Cung cấp cơ sở khoa học cho việc phát triển nuôi tôm trong mô hình tôm sinh thái;
•    Xây dựng được các giải pháp cải thiện sự đa dạng và phong phú cơ sở thức ăn tự nhiên trong mô hình tôm sinh thái dựa trên điều kiện thực tế tại địa phương. 

Địa chỉ ứng dụng

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.