Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tạo bộ sinh phẩm phát hiện nhanh virus cúm A ứng dụng kháng thể đơn chuỗi ScFv tái tổ hợp
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ sinh học (VAST02)
Họ và tên PGS.TS Chu Hoàng Hà
Thời gian thực hiện 01/01/2011 - 01/01/2012
Tổng kinh phí 300 triệu.
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Tạo bộ kit phát hiện nhanh virus cúm A như H5N1 trên nguyên lý ngưng kết của hạt latex gắn kháng thể đơn chuỗi đặc hiệu
- Tạo bộ kit phát hiện nhanh virus cúm A như H5N1 trên nguyên lý hạt vàng nano gắn kháng thể đơn chuỗi đặc hiệu

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
1. Đã biểu hiện, tinh sạch và định lượng thành công bốn loại kháng thể đơn chuỗi trên bao gồm scFv7 (1,34 mg/ml), scFv24 (1,67 mg/ml), VH10 (1,43 mg/ml) và scFv3 (1,47 mg/ml)
2. Đã chuẩn hoá phương pháp gắn kháng thể lên bề mặt hạt latex và xây dựng thành công mô hình thử nghiệm tạo kit phát hiện nhanh cúm A/H5N1 theo nguyên lý ngưng kết miễn dịch
3. Đã tối ưu điều kiện tạo được dung dịch hạt nano vàng và gắn thành công hạt vàng nano với kháng thể đơn chuỗi
4. Chế tạo thành công bộ kít Nanotest sử dụng que thử phát hiện nhanh chẩn đoán bệnh H5N1 cho gia cầm.
5. Các chỉ tiêu về chất lượng bộ kít bao gồm độ nhạy, tính đặc hiệu và thời gian đã được thử nghiệm và đánh giá cao tại Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương. Kết quả thử nghiệm cho thấy hai bộ kít có tính đặc hiệu cao và có khả năng phát hiện được mẫu thực địa so sánh với phương pháp ngưng kết hồng cầu không có khả năng phát hiện được virus ở loại mẫu này.
6. Đề tài đã công bố 3 bài báo; Đào tạo 1 thạc sỹ
Về ứng dụng:
Xây dựng thành công hai qui trình phát hiện virus cúm ngoài thực địa theo nguyên lý ngưng kết latex và que thử phát hiện nhanh.
Đã tạo hai bộ kít là kít Latex và kít Nanotest chẩn đoán cúm gia cầm có tính ứng dụng cao tại các vùng có dịch bệnh ở Việt Nam. Hai bộ kít này có khả năng phát hiện mẫu bệnh ngoài thực địa chính xác trong một khoảng thời gian ngắn.

Những đóng góp mới

- Đề tài đã xây dựng được quy trình biểu hiện và tinh sạch thành công với các cấu trúc scFv24, scFv7, scFv3, VH10 đặc hiệu với H5 và M1 của virus cúm A/H5N1.
- Chế tạo thành công chế tạo thành công bộ kít phát hiện nhanh cúm A/H5N1 theo nguyên lý ngưng kết miễn dịchvà que thử sử dụng hạt vàng nano có gắn kháng thể đơn chuỗi để phát hiện H5N1.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 3
1. Hoàng Hà, Nguyễn Hữu Cường, Lê Văn Sơn, Chu Hoàng Hà ( 20012) Biểu hiện, tinh chế kháng thể đơn dòng tái tổ hợp kháng H5 và ứng dụng cho việc phát hiện nhanh virus cúm H5N1. Tạp chí Công nghệ Sinh học 10(1): 65-70, 2012.
2. Hoàng Hà, Phạm Thanh Tùng, Lê Thu Ngọc, Lê Văn Sơn, Chu Hoàng Hà (2012) Biểu hiện và tinh sạch kháng thể đơn chuỗi VH9 kháng H5 và ứng dụng trong việc phát hiện nhanh virus H5N1. Hội nghị Khoa học và nghiên cứu giảng dạy ở Việt Nam: 460 – 465, 2012.
3. Van Dong Pham, Ha Hoang, Trong Hoang Phan, Udo Conrad, Hoang Ha Chu (2012) Production of antibody labeled gold nanoparticles for influenza virus H5N1 diagnosis kit development. Advances in natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 3 045017 (7pp).

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Bộ kít Latex phát hiện H5 của virus cúm A/H5N1, bộ kít nanotest dung que thử phát hiện nhanh được lưu giữ tại phòng Trọng điểm Công nghệ gen Viện Công nghệ Sinh học

Một số hình ảnh của đề tài

78.chuhoangha

78.chuhoangha1

78.chuhoangha2

Địa chỉ ứng dụng

Hai bộ kít đã thử nghiệm thành công tại Trung tâm chẩn đoán thú ý Trung ương, 78/11 đường Giải Phóng, Phương Mai Đống Đa Hà Nội.