Thông tin Đề tài

Tên đề tài Hoàn thiện qui trình phân lập coronarin E từ cây Ngải tiên (Hedychium coronarium) và thử tác dụng gây độc tế bào trên động vật thực nghiệm
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hóa sinh biển
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên TS. Hoàng Lê Tuấn Anh
Thời gian thực hiện 01/01/2011 - 01/01/2012
Tổng kinh phí 400.000.000 đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài
 • Hoàn thiện được qui trình phân lập hợp chất ditecpen Coronarin E từ rễ cây ngải tiên qui mô pilot.
 • Đánh giá được tác dụng dược lý kháng ung thư của Coronarin E trên động vật thực nghiệm.
Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

 • Đã thu thập và xử lý mẫu thực vật (100 kg mẫu)
 • Đã nghiên cứu xây dựng qui trình sơ bộ phân lập Coronarin E
 • Đã nghiên cứu xây dựng qui trình phân lập Coronarin E (qui trình ổn định 10g chất/mẻ)
 • Đã xác định được tính chất hóa lý và cấu trúc của Coronarin E
 • Đã phân lập 100 gam Coronarin E phục vụ nghiên cứu in vivo
 • Đã đánh giá được hoạt tính gây độc tế bào của CoronarinE in vitro
 • Đã nghiên cứu và xác định được khả năng gây độc cấp tính và liều gây chết 50% động vật thực nghiệm của hoạt chất coronarin E (7000mg/kgP)
 • Đã nghiên cứu được khả năng gây độc bán trường diễn của hoạt chất coronarin E trên chuột thuần chủng dòng BALB/c
 • Đã gây u thực nghiệm trên chuột thuần chủng dòng BALB/c bằng tế bào LLC nhằm tạo mô hình nghiên cứu hoạt tính kháng u in vivo của hoạt chất coronarin E
 • Đã nghiên cứu khả năng kháng ung thư của hoạt chất coronarin E trên chuột được gây u thực nghiệm bằng tế bào LLC
 • Đã nghiên cứu sự thay đổi một vài chỉ số huyết học và enzyme dưới tác động của hoạt chất coronarin E trên chuột BALB/c đó gây u bằng tế bào LLC
Những đóng góp mới
 • Nghiên cứu và hoàn thiện qui trình phân lập coronarin E qui mô 10g/mẻ
 • Xác định được độc tính cấp của hoạt chất Coronarin E (LD50 = 7000mg/kgP)
 • Xác định được độc tính bán trường diễn của hoạt chất Coronarin E
 • Đánh giá được tác dụng dược lý kháng ung thư in vivo của hoạt chất Coronarin E trên động vật thực nghiệm
 • Phân lâp và xác định được cấu trúc hóa học của 11 hợp chất từ loài ngải tiên Hedychium coronarium, trong đó có 4 hợp chất mới Coronarin G-I và Hedycoronen A lần đâu tiên phân lập từ thiên nhiên
Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố: 2 bài báo quốc tế (đã đăng) và 1 bài báo trong nước (đã đăng)

Một số hình ảnh của đề tài

29.hoangletuananh

29.hoangletuananh1

Tiêu bản của cây Ngải tiên