Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo các bộ xúc tác trên cơ sở vật liệu nano làm việc dưới 400OC để xử lý khí thải của quá trình đốt rác thải y tế.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Trần Thị Minh Nguyệt
Thời gian thực hiện 01/01/2009 - 01/01/2012
Tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng
Mục tiêu đề tài

+ Chế tạo các bộ xúc tác và hấp phụ đa chức năng trên cơ sở vật liệu nano làm việc ở điều kiện dưới 400OC để xử lý khí thải đa thành phần từ quá trình đốt rác thải y tế.
+ Thiết lập 01 lò đốt rác thải y tế công suất 10-20 Kg/h kiểu mới có bộ xử lý bằng xúc tác sao cho chất lượng khí thải ra ngoài môi trường đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6560/2005 .
+ Trên cơ sở đó, chuẩn hoá công
nghệ chế tạo xúc tác và lò đốt rác để có thể chuyển giao công nghệ hoặc sản xuất lượng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, môi trường.