Thông tin Đề tài

Tên đề tài Hoàn thiện công nghệ chế tạo vật liệu nano dùng trong thiết bị hấp phụ asen và triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên PGS. TS. Lưu Minh Đại
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2013
Tổng kinh phí 899 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Nâng cấp hoàn thiện công nghệ chế tạo vật liệu ô xít kích thước naomet hệ : γ – Fe2O3; Mn2O3-Fe2O3, La2O3.
- Đánh giá khả năng hấp phụ asen của vật liệu chế tạo.
- Triển khai chế tạo và đưa vào sử dụng 150 thiết bị sử dụng vật liệu kích thước nanomet để hấp phụ As trong nước sinh hoạt bị ô nhiễm công suất 50 lít/h tại các hộ gia đình ở tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh ăn uống QCVN 01:2009/BYT với As <0,01mg/l.
- Đăng ký giải pháp hữu ích đã được chấp nhận

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Hoàn thiện công nghệ chế tạo vật liệu nano Mn2O3-Fe2O3/chất mang, γ-Fe2O3/chất mang và La2O3/chất mang;
- Đánh giá khả năng hấp phụ động và tĩnh đối với asen trên vật liệu nano tổng hợp;
- Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo vật liệu nano/chất mang công suất 25kg/mẻ;
Về ứng dụng:
- Tập huấn kỹ thuật chế tạo vật liệu và sử dụng thiết bị hấp phụ;
- Chế tạo vật liệu hấp phụ asen và 150 thiết bị xử lý As;
- Lắp đặt 150 thiết bị tại một số địa bàn thuộc các huyện Đức Thọ, Lộc Hà, Hương Sơn, Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh,... và phân tích chất lượng nước sau xử lý;
- Nâng cao trình độ, nhận thức của nhân dân về sự ô nhiễm nước và cách xử lý các chất độc hại trong nước sinh hoạt bị ô nhiễm.

Những đóng góp mới

- Vật liệu nano oxit hỗn hợp Fe2O3 – Mn2O3/cát thạch anh được tổng hợp bằng phương pháp đốt cháy gel polyvinyl alcol (PVA) trong điều kiện: Tỷ lệ (Fe + Mn)/PVA = 1/3; tỷ lệ Fe/Mn = 9/1, nhiệt độ tạo gel 800C; pH = 4; nhiệt độ nung 5500C và thời gian nung 3 giờ. Vật liệu tổng hợp có dung lượng hấp phụ cực đại Qmax = 1,81 mgAs(III)/g; Qmax:2,07mgAs(V)/g và kích thước hạt nano<50nm;
- Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu nano/CTA với công suất 25kg/mẻ;
- Đã chế tạo, lắp đặt 150 hệ thiết bị hấp phụ asen tại 150 hộ gia đình tỉnh Hà Tĩnh;
Hiện nay sau 6 – 12 tháng lắp đặt các thiết bị hoạt động tốt cung cấp nước sạch (hàm lượng asen <0,01mg/l) đạt Quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT.

Địa chỉ ứng dụng

- 19 hệ được lắp đặt ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
- 31 hệ được lắp đặt ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh
- 95 hệ được lắp đặt ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
- 5 hệ được lắp đặt ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh