Thông tin Đề tài

Tên đề tài Ứng dụng polyme thân thiện môi trường trong canh tác nông, lâm nghiệp khu vực Tây Nguyên
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 3
Họ và tên TS. Nguyễn Thanh Tùng
Thời gian thực hiện 01/01/2011 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 4200 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Xây dựng 5 mô hình ứng dụng thành công hai loại polyme AMS-1 và PAM để cải tạo đất, chống xói mòn, bạc màu đất, góp phần nâng cao năng suất cây trồng từ 10-15%, quy mô 5ha/mô hình; Xây dựng quy trình sử dụng 2 loại polyme, tập huấn, chuyển giao công nghệ cho địa phương

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
Polyme siêu hấp thụ nước và polyme chống xói mòn đã ảnh hưởng tích cực đến sự sinh trưởng, phát triển cũng như năng suất của các 5 loại cây trồng thử nghiệm của đề tài, đặc biệt là trong giai đoạn mùa khô tại Tây nguyên.
Khi sử dụng AMS-1 và PAM đã làm giảm mức độ xói mòn 70-80%; mức độ rửa trôi dinh dưỡng giảm 40-60% và tăng năng suất cây trồng từ 10-21%.
Công nghệ sử dụng đơn giản, chi phí thấy và hoàn toàn có thể nhân rộng và triển khai đại trà cho các tỉnh Tây Nguyên.
- Về ứng dụng:
Trong khuôn khổ của đề tài, đã xây dựng được 5 mô hình nghiên cứu ứng dụng hai loại polyme thân thiện với môi trường để giữ ẩm, chống xói mòn và cải tạo đất cho 3 loại cây với 5 đối tượng cây trồng: cây cà phê trồng mới, cây cà phê đang kinh doanh, cây hồ tiêu trồng mới, cây hồ tiêu đang kinh doanh và cây cao su trồng mới với tổng diện tích triển khai là khoảng 25 ha, trong đó mỗi mô hình 5 ha với 4 công thức sử dụng liều lượng polyme khác nhau tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Những đóng góp mới

Khi sử dụng polyme siêu hấp thụ nước AMS-1 và polyme chống xói mòn PAM để canh tác nông, lâm nghiệp khu vực Tây Nguyên sẽ giúp cải thiện khả năng giữ nước của đất, chống xói mòn và cải tạo đất tốt, góp phần đảm bảo độ phì nhiêu cho đất trồng, nhằm góp phần giúp cây trồng phát triển tốt, tăng năng suất và chất lượng, tăng thu nhập cho người nông dân.
Những kết quả đề tài đạt được góp phần phát triển nông lâm nghiệp khu vực Tây Nguyên theo hướng bền vững, xoá đói giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị và quốc phòng khu vực Tây Nguyên, có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ môi trường đất, nước.

Địa chỉ ứng dụng

huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai