Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu, đánh giá khả năng sử dụng tổng hợp một số khoáng sản quan trọng và vị thế của chúng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Nguyên
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 3
Họ và tên TS Trần Tuấn Anh
Thời gian thực hiện 01/01/2011 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 5.550 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Làm rõ cơ sở tài nguyên và vị thế của khoáng sản khu vực Tây Nguyên;
- Đánh giá khả năng sử dụng tổng hợp và hợp lý khoáng sản Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững;
- Đề xuất các giải pháp mang tính chiến lược cho việc khai thác sử dụng khoáng sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng khu vực Tây Nguyên.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Thiết lập bộ cơ sở dữ liệu về tài nguyên khoáng sản Tây Nguyên;
+ Tổng hợp và phân tích-đánh giá hiện trạng tài nguyên và khai thác chế biến khoáng sản Tây Nguyên;
+ Đánh giá giá trị tổng hợp và khả năng khai thác, sử dụng tổng hợp một số khoáng sản quan trọng;
+ Đánh giá tác động của khai thác và sử dụng khoáng sản với phát triển KT-XH và ANQP Tây Nguyên;
+ Đánh giá vị thế của khoáng sản Tây Nguyên;
+ Đề xuất các giải pháp chiến lược khai thác và sử dụng hợp lý TNKS Tây Nguyên.

Những đóng góp mới