Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng phần mềm GIS Desktop tiếng Việt bằng thư viện mã nguồn mở
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên ThS. Trần Hà Phương
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 300.000.000 đ (Ba trăm triệu đồng)
Xếp loại Kém
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng phần mềm GIS Desktop tiếng Việt bằng thư viện mã nguồn mở, đáp ứng được nhu cầu sử dụng GIS cơ bản và dễ dàng sử dụng cho những người có nhu cầu.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu về mã nguồn mở, kỹ thuật lập trình và quản trị cơ sở dữ liệu.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Đề tài bước đầu tiếp cận mã nguồn mở để xây dựng phần mềm GIS có các chức năng cơ bản thông dụng để lưu trữ, tra cứu, cập nhật các dữ liệu bản đồ nói chung.
+ Nâng cao năng lực nghiên cứu về mã nguồn mở, kỹ thuật lập trình và quản trị cơ sở dữ liệu.
+ Góp phần bổ sung phần mềm GIS mã nguồn mở cho các đồng nghiệp trong các lĩnh vực có liên quan.
- Về ứng dụng:
Kết quả đề tài có giá trị thực tiễn cao, phần mềm sẽ khả dụng trong việc giảng dạy, phổ cập công nghệ GIS cho nhiều đối tượng, đặt biệt đối với các học sinh ở các trường Trung học cơ sở, Phổ thông trung học có thể sử dụng phần mềm này để lưu trữ cơ sở dữ liệu bản đồ cho riêng mình.

Những đóng góp mới

+ Thay đổi các thư viện : ColorPicker.dll; PropertyGridEX.dll; RulerControl.dll cho phù hợp với đề tài
+ Tạo ra sản phẩm phần mềm GISDOS bằng Tiếng Việt và có thể cung cấp, sử dụng miễn phí.
+ Giao diện thân thiện bằng tiếng Việt, phổ cập GIS đến nhiều thành phần người dùng.

Địa chỉ ứng dụng

Nhóm nghiên cứu có thể cung cấp phần mềm cho các trường Trung học cơ sở, Phổ thông trung học trong cả nước và các đối tượng khác