Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đánh giá khả năng tự làm sạch vịnh Vũng Rô (Phú Yên) phục vụ phát triển bền vững kinh tế biểnMã số: VAST06.04/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hải dương học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên TS. Nguyễn Hữu Huân
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 600.000.000 đ
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Đánh giá được hiện trạng và dự báo biến động chất lượng môi trường vịnh Vũng Rô (Phú Yên).
- Đánh giá được khả năng tự làm sạch của vực nước và xác định được cơ chế tự làm sạch của một số chất gây ô nhiễm tại vịnh.
- Đề xuất được các giải pháp quản lý môi trường phục vụ khai thác, sử dụng có hiệu quả và phát triển bền vững kinh tế biển khu vực vịnh.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Kết quả đánh giá hiện trạng và dự báo biến động chất lượng môi trường vịnh Vũng Rô (Phú Yên), khả năng tự làm sạch của vực nước và đề xuất được các giải pháp quản lý môi trường phục vụ khai thác, sử dụng có hiệu quả và phát triển bền vững kinh tế biển khu vực vịnh.
- Về ứng dụng: Kết quả đề tài có thể được tham khảo và sử dụng trong công tác quản lý, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội vực nước vịnh Vũng Rô cũng như trong nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực môi trường và đánh giá khả năng tự làm sạch vực nước. Đề tài đã xây dựng 3 phần mềm: 01 phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu Vũng Rô, 01 phần mềm dự báo lan truyền vật chất trong vịnh Vũng Rô và 01 phần mềm tính toán sức tải vịnh Vũng Rô.

Một số hình ảnh của đề tài:

nhhuan3

nhhuan2

nhhuan1

Những đóng góp mới

Cung cấp phương pháp luận và kết quả đánh giá khả năng tự làm sạch thủy vực nửa kín ven bờ.

Địa chỉ ứng dụng

Kết quả đề tài là nguồn tư liệu cho các cơ quan quản lý về thủy sản tại Phú Yên.