Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu phát triển hệ thống LIDAR hấp thụ vi sai ứng dụng quan trắc phân bố nồng độ ozone trong lớp khí quyển tầng thấp. Mã số đề tài: VAST01.08/13-14
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Vật lý TP.HCM
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên Phạm Minh Tiến
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Phát triển 1 hệ thống LIDAR hấp thụ vi sai phát và thu tại bước sóng tử ngoại để đo đạc phân bố ozone thẳng đứng trong lớp khí quyển tầng thấp bao quanh trái đất, phục vụ các nghiên cứu khảo sát môi trường không khí.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
Phát triển trong nước hệ lidar hấp thụ vi sai hoạt động trong vùng bước sóng tử ngoại để đo phân bố ozone trong lớp khí quyển tầng thấp.
-    Về ứng dụng:
Phát triển hệ lidar hấp thụ vi sai có thể ứng dụng trong nghiên cứu động học ozone trong khí quyển và quan trắc ozone - một thành phần của khí quyển có ảnh hưởng lớn tới ô nhiễm không khí, hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu.

Những đóng góp mới

Xây dựng mới hệ lidar dial với nguồn phát là 2 hệ laser màu phản hồi phân bố; xây dựng mới hệ thu với telescope dùng gương cầu lõm đường kính lớn tới 40 cm tự mài và xi mạ hoàn toàn trong nước.

Sản phẩm đề tài

-    Các bài báo đã công bố (liệt kê)
+ Pham Minh Tien and Dinh Van Trung, “Design and simulation of the DIAL LIDAR system for measuring tropospheric ozone”, Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VII, ISSN 1859-4271, p.435-441, 2013
+ Bui Van Hai, Dinh Van Trung, Nguyen Xuan Tuan, Le Huu Thang, and Pham Minh Tien, “Estimation of the LIDAR overlap function by using Raman signal” Proceeding of the 3rd academic conference on natural science for Master and Ph. D students from Asean countries. 11-15 November, Phnom Penh – Cambodia, ISBN 978-604-913-088-5, 337, 2014
+ Pham Minh Tien, Bui Van Hai, Duong Tien Tho, Do Quang Hoa and Dinh Van Trung, “Development of distributed feedback dye lasers for differential absorption lidar measurement of ozone in the lower atmosphere”, Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications IX, Publishing House for Science and Technology, ISSN 1859-4271, pp.472-476, 2017
-    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
Hệ lidar hấp thụ vi sai gồm khối anten  phát là 2 laser màu phản hồi phân bố, khối anten thu với telescope với gương được mài lõm và xi mạ trong nước, khối modul điện tử đếm photon, phần mềm xử lý tín hiệu và tính toán nồng độ phân bố ozone. Máy mài phôi kính. Nơi lưu giữ hiện nay là Viện Vật lý.

Kiến nghị

- Ti?p t?c t?o ?i?u ki?n kinh phí ?? có th? ti?p t?c khai thác hi?u qu? thi?t b?, th?c hi?n ???c vi?c kh?o sát phân b? ozone theo ngày, theo mùa và theo n?m;
- Tháo g?  ràng bu?c pháp lý trong chia s? s? li?u ?o phân b? ozone b?ng bóng thám không gi?a ?ài Khí t??ng cao không và ??i tác Nh?t B?n ?? có th? có s? ?ánh giá, so sánh s? li?u ?o c?a thi?t b? DIAL v?i s? li?u ?o ??c b?ng ph??ng pháp in-situ.